Organisation och ledning i park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen har cirka 400 anställda. Förvaltningen sysselsätter även knappt 200 personer som arbetar med någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förvaltningen består av avdelningarna offentliga utemiljöer, stadsutveckling, skötsel och anläggning samt arbetsmarknad. Utöver det har förvaltningen även en central administration som stöd åt ledning och verksamheter.


Organisation

Offentliga utemiljöer

Förvaltar och utvecklar befintliga och nya stads-, park- och naturmiljöer. Det är bland annat parkområden, lekplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, skulpturer, naturområden, friluftsbad samt sjöar och vattendrag. Även Slottsskogens och Trädgårdsföreningens verksamheter samt markupplåtelser, samordning och planering av evenemang ingår i verksamhetsområdet.

Stadsutveckling

Avdelningen bevakar och deltar i Göteborgs stadsplanering och stadenövergripande uppdrag.  Koordinerar, planerar och utvecklar befintliga och nya stads-, park- och naturmiljöer. Projektleder och genomför förvaltningens uppdrag inom såväl övergripande exploateringsprojekt, som förvaltningens egna investerings- och underhållsarbeten.

Stadsträdgårdsmästare

Göteborgs stadsträdgårdsmästare bevakar de gröna frågorna i stadsplaneringen samt leder och samordnar en stor del av förvaltningens strategiska och långsiktiga arbete med stadens parker, planteringar och andra mötesplatser.

Skötsel och anläggning

Avdelningen skötsel och anläggning utför arbeten på uppdrag från vår egen förvaltning och andra kommunala förvaltningar. Det handlar bland annat om renhållning och vinterväghållning av gator, torg, parker och inre vattenvägar. Verksamheten sköter även grönytor, fontäner samt lek- och livräddningsutrustning. Avdelningen ansvarar dessutom för administration av avtalskunder, uppdatering av kartverk och entreprenörsadministration inom sitt ansvarsområde.

Anläggningsverksamheten bygger och underhåller vägar, spår, broar, torg, trafikplatser samt parker, lekplatser, gång- och cykelbanor. I uppdraget ingår också reglering av vattennivåer i Mölndalsån, verkstadsarbeten, utsmyckningar och vägregleringar i samband med evenemang och arbeten runtom i staden samt ett ansvar för förvaltningens bygg- och anläggningsmaskiner.

Arbetsmarknad

Avdelningen  utför arbetsmarknadspolitiska insatser för förvaltningen arbetsmarknad- och vuxenutbildning eller andra förvaltningar. Verksamhetens huvuduppdrag är arbetsrehabiliterande insatser som syftar till att deltagarna närmar sig den reguljära arbetsmarknaden. Deltagarna praktiserar eller arbetar inom något av våra arbetslag och arbetsuppdragen som utförs är av kvalitetshöjande art, ofta i stadens  utemiljöer, och görs som beställningsuppdrag från park- och naturförvaltningen och andra verksamheter inom Göteborg Stad. 

Om du är intresserad av en plats inom något av våra arbetslag kan du kontakta arbetsförmedlingen eller förvaltningen arbetsmarknad- och vuxenutbildning, som samordnar arbetsmarknadspolitiska insatser för hela Göteborgs Stad.

Centrala stödfunktioner

Ansvarar för att styra, stötta, utveckla och samordna förvaltningens arbete i de frågor som de ansvarar för, bland annat ekonomi, IT och inköp, personalfrågor, ledarskap och medarbetarskap, nämndfrågor och ärendehantering samt kommunikationsfrågor, internkontroll, kvalitets- och miljöarbete samt säkerhetsfrågor. Oftast arbetar stödfunktionerna gentemot förvaltningens ledning och chefer men de kan även ge stöd gentemot medarbetare i vissa frågor.

Ledning och kontaktuppgifter

Förvaltningsdirektör

Linda Nygren
Telefon: 031-365 57 07
E-post: linda.nygren@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål mejla parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Offentliga utemiljöer

Avdelningschef Gunilla Åkerström
Telefon: 031-365 59 74
E-post: gunilla.akerstrom@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål mejla parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Stadsutveckling

Avdelningschef Jakob Andreasson
Telefon: 031-365 58 11
E-post: jakob.andreasson@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål mejla parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Stadsträdgårdsmästare

Johan Rehngren
Telefon: 031-365 57 97
E-post: johan.rehngren@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål mejla parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Skötsel och anläggning (renhållning, vinterväghållning, grönskötsel, anläggning)

Avdelningschef Morgan Davidsson
Telefon: 031-365 57 30
E-post: morgan.davidsson@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål mejla parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Arbetsmarknad

Avdelningschef Karin Lackéus
Telefon: 031-365 57 69
E-post: karin.lackeus@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål mejla parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Ekonomi, IT och upphandling

Avdelningschef Simon Cederholm
Telefon: 031-365 57 67
E-post: simon.cederholm@ponf.goteborg.se

HR- och kommunikation

Maria Wernstål
Telefon: 031-365 57 57
E-post: maria.wernstal@ponf.goteborg.se

Verksamhetsstyrning

Avdelningschef Cecilia Kollback
Telefon: 031-365 58 60
E-post: cecilia.kollback@ponf.goteborg.se