Så behandlar miljöförvaltningen personuppgifter

Miljöförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

Lagligt, säkert och korrekt

Personuppgifter ska behandlas lagligt, säkert och korrekt så att den personliga integriteten respekteras. På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter miljöförvaltningen behandlar och i vilket syfte samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Dina personuppgifter skyddas av EU:s dataskyddsförordning som också kallas GDPR, General Data Protection Regulation. Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

Allmän handling

När personuppgifter kommer in till miljöförvaltningen anses de i regel vara allmänna handlingar vilket innebär att de kan begäras ut av vem som helst. Det finns särskilda regler för allmänna handlingar när det gäller bevarande och gallring. För att miljöförvaltningen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd i lag eller i särskilda beslut som fattas av kommunens arkivmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

Det är miljö- och klimatnämnden som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång per år) få veta vilka personuppgifter om dig som miljöförvaltningen behandlar. Din begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgift om ditt namn och ditt personnummer.

Om de uppgifter vi har är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att de rättas. Vi kan inte radera uppgifter i allmänna handlingar eller uppgifter där det finns andra lagstadgade krav på lagring, till exempel genom bokföringsregler.

Blanketten Begäran om registerutdrag

Hit vänder du dig om du har frågor

Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter vi har om dig eller om du har synpunkter kan du vända dig till miljöförvaltningens dataskyddskontakt. E-postadress: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Du kan även kontakta det dataskyddsombud som utsetts att företräda miljö- och klimatnämnden. E-postadress: dso@intraservice.goteborg.se
Tänk på att specificera din fråga och tala om vilken förvaltning det gäller.

Om du anser att miljöförvaltningen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Miljöförvaltningen är tillsyns- och kontrollmyndighet bland annat enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Det innebär att förvaltningen måste utföra en rad olika lagreglerade uppgifter. Några exempel är att registrera livsmedelsverksamheter och handlägga olika tillståndsansökningar och anmälningar. Miljöförvaltningen tar även emot och hanterar klagomål på exempelvis trafikbuller och dålig luftkvalitet samt brister i boendemiljön som fukt och mögel.

För att kunna utföra dessa uppgifter, och exempelvis registrera din verksamhet eller ge tillstånd till en avloppsanläggning, måste förvaltningen få in och hantera personuppgifter.

Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.

Vi kan få information om dig från dig själv eller från någon annan, till exempel i ärenden som rör en ansökan eller ett klagomål. För att vi ska kunna handlägga ett ärende kan vi även behöva hämta in personuppgifter som finns publicerade på en hemsida eller som finns i ett offentligt register, till exempel bolagsregistret eller folkbokföringen. Vi samlar inte in, eller ber dig eller någon annan att lämna, mer information om dig än vad vi behöver.

Miljöförvaltningen använder även personuppgifter för att nå verksamheter som varit i kontakt med oss, för att göra kundundersökningar, som till exempel Kundundersökning om företagsklimatet 

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Handläggare och administrativ personal på förvaltningen som hanterar ditt ärende får behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som anses särskilt känsliga hanteras endast av ett fåtal personer och förvaltningen följer särskilda rutiner för att hantera dem. Beroende på vad som krävs för att ett ärende ska kunna handläggas kan dina uppgifter komma att skickas till andra. Det kan handla om andra som är part i samma ärende (till exempel en granne), en verksamhet som du klagat på (till exempel en fastighetsägare eller en restaurang) eller någon annan myndighet eller domstol (till exempel i samband med att ett beslut överklagas).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som kommer in till miljöförvaltningen blir i regel allmänna handlingar. I offentlighetslagstiftningen finns särskilda regler för hur vi får hantera allmänna handlingar. Miljöförvaltningen har dessutom särskilda beslut, godkända av kommunens arkivmyndighet (Arkivnämnden/Regionarkivet), som beskriver vilka handlingar vi ska bevara (spara) och vilka vi ska gallra (radera) efter en viss tid.

Läs mer

Läs mer om personuppgifter på sidan Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad