Lokalförvaltningen bygger

Lokalförvaltningen bygger, anpassar, förvaltar eller hyr in lokaler för undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild service.

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och underhålla skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden och boenden med särskild service, BmSS, i Göteborg. En del projekt är mindre renoverings- eller ombyggnadsprojekt av befintliga lokaler. Andra nybyggnationer löper under flera år och har flera hundra miljoner i budget. Vår investeringsbudget ligger på cirka 1,5 miljarder kronor per år.

Byggprojekt i Göteborg

På Stadsutveckling Göteborg kan du läsa om vilka nya förskolor och grundskolor som vi planerar eller bygger.
Här kan du läsa mer om boenden med särskilt stöd (BmSS) i Göteborg. 

Lågenergi och fossilfritt byggande

Lokalförvaltningen har som mål att bygga så fossilfritt som möjligt och bygger lågenergibyggnader när vi bygger nytt. I vårt innovationsprogram Hoppet ingår ett 30-tal olika projekt där innovationer och återbruk ska minska klimatpåverkan vid byggprojekt. Läs mer det första projektet Sveriges första fossilfria förskola. Vi ingår i flera projekt med byggbranschen för att öka återvinning i byggprocessen.

Som en av Sveriges största byggherrar ställer vi även specifika funktions- och kvalitetskrav i våra Tekniska krav och anvisningar (TKA). Kraven ska vi, våra konsulter och entreprenörer följa genom alla delar av byggprocessen.

Lokaler som funkar

I Göteborgs Stads Ramprogram för lokaler finns regler, råd, verktyg och mallar som ska vara ett stöd när stadsdelsförvaltningar med ansvar för förskola och utbildning, vård- och omsorgsboenden eller boenden för personer med olika funktionsvariationer, planerar nya lokaler i sin stadsdel. 

Enprocentsregeln för konst i offentlig miljö

I större om- eller nybyggnadsprojekt, avsätts en procent av byggkostnaderna till utsmyckning utom- eller inomhus. Regeln gäller även offentliga utomhusmiljöer som torg och parker. Yrkesverksamma konstnärer kan hålla utkik efter uppdrag som annonseras i TendSign.