Lokalnämndens uppdrag

Lokalnämndens uppdrag är att säkerställa god fastighetsförvaltning, tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och ge god service till de som använder lokalerna.

Lokalnämnden beslutar om budget, policyer, mål och inriktning för lokalförvaltningens verksamhet.

De anställda på förvaltningen verkställer nämndens beslut och utför arbetsuppgifterna.

Lokalnämndens mötestider

Politiker i lokalnämnden