Kulturnämndens namnberedning

Kulturnämnden har beslutat att inrätta en politisk beredning för namnsättning av gator och torg med mera. Ledamöter till beredningen utses av nämnden utifrån intresse för och kunskap om Göteborg och dess historia, språkvård och arkitektur, vilket är viktigt när namn inom Göteborgs Stad ska väljas och vårdas. Namnberedningens uppgift är att bereda, upprätta samt lämna förslag till namn inför beslut i kulturnämnden.

Göteborgs kommun har sedan 1919 haft en formell namnberedning. Fram till 1993 låg beslutanderätten hos kommunfullmäktige, då den överfördes till kulturnämnden.

Av kulturnämndens reglemente framgår att nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kommunen. Enligt kapitel 2 andra paragrafen punkt 5 ska nämnden ”besluta om namn på stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker, torg och kommunala anläggningar, institutioner m m enligt Kulturmiljölagen och God ortnamnsed.” 

Namnberedningen

Antal ledamöter: 8

Namnberedningens ansvarsområden

Namnberedningen har en särskild instruktion senast reviderad och fastslagen av kulturnämnden 2019-06-18. Enligt instruktionen har namnberedningen till uppgift att:

Bereda, upprätta och lämna förslag till kulturnämnden avseende nya eller ändrade namn, samt avregistrering av namn, på:

  • Stadsdelar, gator, vägar och torg samt andra allmänna / öppna platser såsom stråk, broar och parker inom detaljplanelagt område. 
  • Kommunala anläggningar / inrättningar / institutioner inom detaljplanelagt område.
  • Hållplats för buss, spårväg samt färjelägen.

Detta kan ske när namnberedningen själv finner att det är påkallat eller utifrån förslag och förfrågningar från exempelvis nämnder, bolag, stiftelser, förvaltningar och allmänhet.

Du kan läsa mer om namnberedningens arbete i länken:

Namnsättning av gator