Nämnden för Intraservices uppdrag

Detta är Intraservices uppdrag som det är formulerat i förvaltningens reglemente.

Reglemente för nämnden för Intraservice

Intraservices uppdrag

§ 1 Nämnden ska utföra samordnad intern service till stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Nämnden får också utföra dessa uppgifter för delägda bolag, kommunalförbund eller gemensam nämn eller liknande som staden ingår i.

§ 2 Nämnden har till uppgift att

  • utveckla och driva arbetssätt för den interna serviceutvecklingen och delta i stadens gemensamma arbete kring planering, beredning, utveckling och uppföljning av den interna servicen i staden
  • utveckla, leverera, och följa upp samordnade interna tjänster med IT-stöd i staden. Detta ska ske i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster
  • besluta om ärenden gällande stadsgemensamma IT-stöd och vid behov bereda ärenden inom detta område till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
  • efter samråd med övriga nämnder och styrelser, besluta om standardiseringar avseende exempelvis gemensamma verktyg, arbetssätt och mallar.

Sammansättning

§ 3 Nämnden för Intraservice består av nio ledamöter och fem ersättare.