Systematiskt kvalitetsarbete

Här kan du läsa om grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet är en viktig del i arbetet med att förbättra och utveckla elevernas undervisning.

På grundskoleförvaltningen har vi ett årshjul för vårt kvalitetsarbete. Årshjulet består av tre delar. Dessa är Kunskap och lärande, Trygghet och delaktighet och Undervisningens kvalitet. Du hittar en bild på årshjulet till här nedan. Årshjulet tar sin utgångspunkt i skolans läroplansområden och vår förvaltnings förstärkningsområden.illustration av årshjulet som beskrivs i texten Våra tre förstärkningsområden är:

  • Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande.
  • Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat.
  • Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevers olika förutsättningar.

Vi utvärderar, följer upp och dokumenterar de tre delarna i årshjulet via tre olika dokument. Dessa är en nulägesbeskrivning i april, en verksamhetsplan i augusti och en plan mot diskriminering och kränkande behandling vid årsskiftet. 

Här ser du en animerad film om det systematiska kvalitetsarbetet i grundskoleförvaltningen

Kvalitetsdialoger och tillit

Vårt kvalitetsarbete har bland annat sin grund i så kallade kvalitetsdialoger. Kvalitetsdialogerna hålls vanligtvis mellan rektorer, utbildningschefer och verksamhetsutvecklare. Dessa dialoger är en del av vår uppföljningsmodell som baseras på tillit och dialog, och som ska stärka kommunikationen och förtroendet inom hela styr- och stödkedjan. Dialogen mellan skola och huvudman ger viktig kunskap om elevernas måluppfyllelse, och vilka utmaningar som rektorer och lärare ser för fortsatt utveckling av undervisningen.

Stöd till skolorna

Medarbetare på skolorna får stöd med till exempel utformning av det systematiska kvalitetsarbetet, dokumentationsunderlag, kompetensutveckling och workshopar. Syftet med stödet är att öka likvärdigheten och kvaliteten i grundskoleförvaltningens alla skol- och verksamhetsformer. Det finns även olika forum för att utbyta erfarenheter, lära av varandra och reflektera kring utveckling av undervisningen. Ett av dessa forum är rektorsverkstäder som äger rum en gång i månaden. Rektorverkstäderna tar sin utgångspunkt i rektors pedagogiska ledarskap, skolans systematiska kvalitetsarbete och det vardagliga arbetet med förstärkningsområdena.

Ständig utveckling

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att utveckla nya strukturer och processer inom ramen för vårt kvalitetsarbete. Skolornas input och återkoppling utgör ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kvalitetsrapporter

Här nedan hittar du vår förvaltnings kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten är en lägesbedömning och analys av kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget för kvalitetsrapporten bygger bland annat på kvalitetsdialoger med rektorer.

I kvalitetsrapporten kan du exempelvis läsa om elevernas måluppfyllelse och de utvecklingssteg som har tagits under det senaste läsåret. Du får också information om vilka dilemman som finns och hur vi bör hantera dem för att vidareutveckla undervisningens kvalitet.

Kvalitetsrapporter arkiv

Klicka på länkar för att komma till kvalitetsrapporterna. Till varje kvalitetsrapport hör också en populärvetenskaplig sammanfattning, som du hittar under varje rapport. 2019/2020 år sammanfattning är ännu inte klar. 

Kvalitetsrapport från läsåret 2019/2020

Kvalitetsrapport läsåret 19/20

Sammanfattad populärversion av kvalitetsrapport läsåret 19/20 

Kvalitetsrapport från läsåret 2018/2019

Kvalitetsrapport läsåret 18/19

Populärvetenskaplig sammanfattning av kvalitetsrapport läsåret 18/19