Rektor

I grundskoleförvaltningen är du en viktig del i arbetet med att bana väg för framtidens skola, tillsammans med alla andra rektorskollegor i de kommunala skolorna i Göteborg.

Tillsammans

Vi ger tydliga mandat, så att varje skolenhet kan ledas och styras efter elevernas behov. Som en gemensam skolorganisation kan vi skapa förutsättningar för skolor där det pedagogiska uppdraget får stå i första rummet, där effektiva stödfunktioner hjälper dig framåt och där det finns möjlighet att nyttja elevpengen så effektivt som möjligt.

För att lära av varandra och stärka det pedagogiska ledarskapet samlas stadens alla rektorer en gång i månaden på Rektorsverkstad. Här ger vi det gemensamma arbetet riktning för att skapa bättre förutsättningar för alla elevers lärande. I Rektorsverkstaden får du möjlighet att träffa alla dina rektorskollegor och tillsammans dela era utmaningar och framgångar. Genom att mötas ökar samhörigheten för era gemensamma uppdrag.


Tillsammans banar vi väg för framtidens skola där vi vill se en ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevers olika förutsättningar.

Blir du nyfiken på hur? Läs mer och få inspiration om detta här:

Utvecklas

Ditt pedagogiska ledarskap är avgörande för att eleverna ska lära sig nya saker och för att öka undervisningens kvalitet. Din kunskap är viktig för oss i Göteborg stad och vi vill att du ska ha en chans att utveckla dina kompetenser hos oss. I Göteborgs grundskoleförvaltning har vi etablerat en Rektorsakademi för att kunna erbjuda dig och stadens andra rektorer detta.

Rektorsakademin finns för att du ska få chansen att utvecklas. Det handlar om allt ifrån att skapa ett bra mottagande av nya rektorer, till att främja kollegialt lärande och kompentensutveckling. Läs mer om Rektorsakademin på rektorsakademins webbplats.

För att kunna utvecklas eftersträvar vi tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat. Vill du veta hur det kan se ut i praktiken? Läs våra artiklar här:

Kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet är en viktig del i arbetet med att förbättra och utveckla elevernas undervisning. På grundskoleförvaltningen har vi ett årshjul för vårt kvalitetsarbete som består av tre delar. Dessa är Kunskap och lärande, Trygghet och delaktighet och Undervisningens kvalitet. Vi utvärderar, följer upp och dokumenterar de tre delarna i årshjulet genom tre olika dokument. Dessa är en nulägesbeskrivning i april, en verksamhetsplan i augusti och en plan mot diskriminering och kränkande behandling vid årsskiftet. 


Vårt kvalitetsarbete har sin främsta grund i så kallade kvalitetsdialoger. Kvalitetsdialogerna hålls vanligtvis mellan rektorer, utbildningschef och verksamhetsutvecklare. Dialogen mellan skola och huvudman ger viktig kunskap om elevernas måluppfyllelse, och vilka utmaningar som rektorer och lärare ser för fortsatt utveckling av undervisningen.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att utveckla nya strukturer och processer inom ramen för vårt kvalitetsarbete.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med en ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande? Läs våra inspirerande artiklar om kvalitetsarbete i olika former här:

Vill du veta mer om hur vi arbetar med en ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande? Läs våra inspirerande artiklar om kvalitetsarbete i olika former här:

Läs mer om vårt systematiska kvalitetsarbete.

Jobba som rektor hos oss

Tillsammans jobbar vi för en bra och hållbar vardag där du har möjlighet att utvecklas och kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Som rektor hos oss är du en del av att bana väg för framtidens skolor. Välkommen att söka jobb i Göteborgs Stad!

Alla lediga jobb i grundskoleförvaltningen hittar du här.