Lagar och regler som styr Kretslopp och vattens arbete

Här hittar du de lagar och regler som främst styr Kretslopp och vattens arbete med avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vattentjänster.

Miljöbalken

Miljöbalken (SFS 1998:808) började gälla den 1 januari 1999. Den är den första svenska samlingen med miljölagar. I den finns bestämmelser för hur vi ska skapa en hållbar utveckling för oss som lever nu och för de kommande generationerna. Miljöbalken vill visa att vi har ett ansvar för hur vi tar hand om naturen.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. I Göteborg är det förvaltningen Kretslopp och vatten som tar fram dessa, som sedan antas i Kretslopp och vattennämnden och fastställs av kommunfullmäktige. Eftersom invånarna i Göteborgsregionens kommunförbund dagligen rör sig alltmer över kommungränserna, har förbundet tagit fram gemensamma mål för hållbar avfallsutveckling. Föreskrifterna för vatten- och avloppstaxa fastställs också de av kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads avfallsföreskrifter ändrades från och med 1 januari 2022 bland annat på grund av beslut från regeringen om att kommunerna får ansvar för att samla in och behandla returpapper. Jämfört med de tidigare föreskrifterna har i huvudsak följande gjorts:

  • Ändringar och kompletteringar för hanteringen av returpapper
  • Förtydligande av sorteringen av skärande och stickande material, och av smittförande material.

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifterna för avfallshantering gäller i hela Göteborgs Stad, om inte annat anges.

Ändringar om ansvaret för returpapper i avfallsföreskrifterna inför år 2022

Göteborgs Stads avfallsföreskrifter har ändrats på grund av beslut från regeringen om att kommunerna får ansvar för att samla in och behandla returpapper från och med 1 januari 2022. 

Ansök om att bli auktoriserad insamlare av returpapper

Vi bjuder in entreprenörer att ansöka om att bli auktoriserade för insamling av returpapper. Läs mer och ansök enligt instruktioner i auktorisationsdokumentet:

Administrativa föreskrifter för returpapper

Ansökningsformulär returpapper worddokument

Auktorisationsavtal returpapper 

Kundregister returpapper excelfil

Månadsrapportering returpapper excelfil

Personuppgiftsbiträdesavtal returpapper

Du kan ansöka om auktorisation under hela systemets giltighetstid, men om avtal ska tecknas före årsskiftet behöver vi ha din kompletta ansökan senast 1 december 2021.

Bakgrund

Från och med 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamling och behandling övergår då till kommunen. Det innebär att all insamling av returpapper endast får göras på uppdrag av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Den som vill samla in och transportera returpapper efter 1 januari 2022 behöver därför bli auktoriserad av och teckna avtal med oss.

Mejla oss för mer information.

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

ABVA är bestämmelserna för hur man får använda Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning. De reglerar förhållandet mellan fastighetsägare, med flera, och Göteborgs Stad. Bestämmelserna har tagits fram av tjänstemän på det tidigare Kretsloppskontoret, har antagits i kretsloppsnämnden och fastställts av kommunfullmäktige i Göteborg. 

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (2011:927) är en lag som handlar om hur vi ska ta hand om vårt avfall.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) ska säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, och med hänsyn till skyddet för människors hälsa och för miljön.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som med stöd av Miljöbalken ger ut egna föreskrifter och allmänna råd om hur Naturvårdsverket tycker att lagarna ska tolkas. Föreskrifterna vi på förvaltningen för kretslopp och vatten använder oss av är främst Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall (lNFS 2004:4).

Lagen om offentlig upphandling

Kretslopp och vattennämnden, som är en kommunal beställarnämnd, måste arbeta efter lagen om offentlig upphandling (2007:1092)när den ska bestämma till exempel vilken entreprenör som ska sköta avfallshanteringen i kommunen.