Kretslopp och vattennämndens uppdrag

Kretslopp och vattennämndens uppdrag är att bidra till att skapa ett kretsloppssamhälle. Nämnden ska tillgodose invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering samt verka för en god resurshushållning. Nämnden ska också tillgodose invånarnas behov av att på ett effektivt och miljömässigt sätt få sitt hushållsavfall omhändertaget, återanvänt, återvunnet eller bortskaffat.

Kommunen har enligt lag en långtgående skyldighet att ordna allmänna vattentjänster samt hantera hushållsavfall. Nämnden ansvarar för stadens skyldigheter i dessa avseenden.

Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhällets, regionens och Göteborgs VA- och avfallshanteringsbehov i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. Nämnden ska också svara för övergripande information och rådgivning i VA- och avfallsfrågor i syfte att utveckla brukarnas beteende och förhållningssätt.

Nämnden ska svara för den långsiktiga planeringen av kommunens insatser inom vatten-, avlopps- och avfallsområdet.

Budget för kretslopp och vatten