Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Vad är råd för funktionsstödsfrågor?

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politiker och intresseorganisationer inom funktionshinderområdet. Rådets uppdrag är att bidra till ökad kunskap om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och vara ett forum för att lyfta och driva frågor. Arbetsgrupper kopplade till rådet används för dialog och utbyte av information.

Rådet träffas minst sex gånger per år. Rådet har också möjlighet att vid behov sammankalla arbetsgrupper med representanter från relevanta intresseorganisationer. 


Rådets deltagare

Rådet består av elva representanter från civilsamhället inom funktionshinderområdet och fem politiska representanter från nämnden för funktionsstöd. Deltagarna i rådet ska spegla mottagarna av stödinsatser för förvaltningen för funktionsstöd.

Så fördelas de elva mandaten: 

 • Fyra mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Ett mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med förvärvade hjärnskador
 • Fyra mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med fysiska funktionsnedsättningar, varav ett vardera för hörsel, syn, rörelse och att tåla vissa ämnen.
 • Två mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med psykiska funktionsnedsättningar

Representanter från intresseorganisationer

De valda representanterna från civilsamhället inom funktionshinderområdet är:

 • Ulla Adolfsson (Autism- och Aspergerföreningen)
 • Anne Lönnemark (Autism- och Aspergerföreningen)
 • Elisabeth Bramfors (Attention Göteborg)
 • Christina Simonsson (FUB)
 • Anders Andersson (Strokeföreningen, Afasiföreningen)
 • Johanna Sandström (Intresseföreningen för Schizofreni)
 • Lasse Alfredsson (NSPH Västra Götaland och Göteborg)
 • Anders Ziethén (Synskadades riksförbund Göteborg)
 • Dennis Bokedal (Astma- och Allergiföreningen i Göteborg)
 • Susanne Ottosson (Rösmark RBU)
 • Per Svanberg (Göteborgs Dövas Förening/GDF)

Ledamöter i råd för funktionsstödsfrågor

De valda representanterna från nämnden för funktionsstöd är:

 • Åsa Hartzell (M), ordförande 

Övriga representanter från nämnden

 • Jens Adamik (L)
 • Alice Vernersson (V)
 • Joakim Berlin (S)
 • Sean Megherbi (D)

Kontaktuppgifter, se förtroendemannaregistret, politiker.goteborg.se

Handlingar och protokoll

2021-09-17 Protokoll råd för funktionsstödsfrågor

2021-10-21 Protokoll råd för funktionsstödsfrågor

2021-11-18 Protokoll råd för funktionsstödsfrågor

2021-12-10 Protokoll råd för funktionsstödsfrågor

2022-01-21 Protokoll råd för funktionsstödsfrågor

2022-03-17 Protokoll råd för funktionsstödsfrågor

2022-05-19 Protokoll råd för funktionsstödsfrågor