Nämnden för funktionsstöds uppdrag

I nämnden för funktionsstöd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Den politiska sammansättningen av nämnden för funktionsstöd motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Ärendena som tas upp är förberedda av en eller flera handläggare.

Nämndens mötestider

Kontakta din politiker

Du kan framföra dina synpunkter till politikerna genom att ringa och skicka brev eller e-post. 

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Utskott

Individutskottet behandlar frågor om enskilda personer och då besluten ofta innehåller känslig information är sekretessen mycket hög. Besluten kan exempelvis handla om boende med särskild service för personer med fysiska och/eller psykiska funktionshinder eller insatser för personer med behov inom området socialpsykiatri.

Utskottet sammanträder minst var tredje vecka. De ärenden som tas upp är förberedda av en eller flera handläggare som har haft kontakt med de personer som berörs. Sedan fattar politikerna i utskottet själva beslutet.