Demokrati

När Göteborgs Stad utvecklas är det viktigt att du som invånare, besökare eller företagare känner att har du möjlighet att vara med och tycka till. Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar möjligheter för medborgarnas delaktighet och inflytande i Göteborg.

Göteborgsförslaget

Demokrati och medborgarservice administrerar och samordnar arbetet kring kommunens verktyg för e-förslag, Göteborgsförslaget. Genom Göteborgsförslaget kan vem som helst skicka in ett förslag för hur Göteborg kan utvecklas.

Om 200 personer eller fler röstar på förslaget, skickas det till ansvarig nämnd eller styrelse, där de förtroendevalda ska ta ställning till förslaget och meddela förslagslämnaren sitt beslut.

Göteborgsförslaget lanserades 2017, efter ett beslut från kommunfullmäktige. Demokrati och medborgarservice följer upp hur Göteborgsförslaget fungerar och rapporterar till kommunfullmäktige varje år.

Olika sätt att påverka

Det ska vara lätt att hitta sitt eget sätt att vara med i kommunens utveckling. Demokrati och medborgarservice stöttar Göteborgs Stads verksamheter med att utveckla tillgänglig service och att skapa möjligheter för medborgarinflytande. Förvaltningen har ansvar för ett antal lokala forum för dialoger i staden, bland annat Ö-dialogen och flera medborgarpaneler.  

Läs mer om olika möjligheter att påverka på www.goteborg.se/paverka

Stadens kontaktcenter, som finns på demokrati och medborgarservice, kan också lotsa dig rätt.

Fler ska använda sin rösträtt

En viktig del i demokratin är att medborgarna tar vara på sin rösträtt i de allmänna valen. Med budskapet Använd din röst arbetar demokrati och medborgarservice tillsammans med demokratiambassadörer för att öka kunskapen om demokratin och få fler att gå och rösta.

Omvärldsanalys och samverkan

För att ha kunskap om utvecklingstrender på demokratiområdet genomför demokrati och medborgarservice omvärldsanalyser och samverkar med akademi, civilsamhälle och andra kommuner. Bland annat samverkar förvaltningen med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, för att få reda på vad göteborgarna tycker i frågor om lokal demokrati och delaktighet.