Överförmyndarnämndens uppdrag

Alla kommuner i Sverige har ansvar för att ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd enligt Föräldrabalken. I Göteborgs kommun har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd och tillhör förvaltningen för demokrati och medborgarservice.

Överförmyndarens uppgift är att utreda behov av god man och förvaltare, förordna och utöva tillsyn över dessa. Genom sitt uppdrag ska nämnden bidra till en mer hållbar vardag och skydda personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi.

Överförmyndarnämnden sammanträder cirka en gång per månad. Vid dessa sammanträden fattar nämnden beslut i övergripande frågor för överförmyndarenheten samt i vissa enskilda ärenden.

Här hittar du överförmyndarnämndens ledamöter.