Uppdrag för nämnden för demokrati och medborgarservice

Här kan du läsa reglementet som gäller nämnden för demokrati och medborgarservice.

Reglemente för nämnden för demokrati och medborgarservice

(För nämnden gäller dessutom Allmänt reglemente för Göteborgs Stads nämnder)

Nämndens uppdrag är att utveckla stadens gemensamma service till de som bor, besöker och verkar i Göteborg och bedriva ett proaktivt demokratiarbete.

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter

Nämnden har till uppgift att:

 1. stödja Göteborgs Stads verksamheter att utveckla och utföra service utifrån behoven hos boende, besökare och företag. Nämnden ansvarar även för att utveckla och skapa förutsättningar för Göteborgs Stads utveckling av service med hjälp av digitalisering.
 2. ansvara för stadens kontaktcenter och medborgarkontor.
 3. förvalta och utveckla stadens gemensamma externa digitala tjänster och kanaler, såsom goteborg.se.
 4. förvalta och utveckla konsumentrådgivning.
 5. påverka göteborgssamhället mot hållbara konsumtionsmönster.
 6. ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen.
 7. skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande i samskapande med andra nämnder, styrelser och andra aktörer.

Samverkan

Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen och samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.

Särskilt ansvar

 • Nämnden ansvarar för att upprätthålla en väl utbyggd infrastruktur av lokala nav för att stärka den lokala demokratin.
 • Nämnden har ansvar för lokala råd och dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp eller ansvarsområde.
 • Nämnden har det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation.
 • Nämnden har ansvar för verksamheten Romano Center i Väst.
 • Nämnden har ansvar att samordna Göteborgs Stads arbete som diplomerad Fairtrade City.

Nämndens sammansättning

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.