Miljöfordon och bilpooler

Här kan du läsa vad Göteborgs Stad och trafikkontoret gör för att öka användningen av miljöanpassade fordon. Vi satsar på miljöfordon, förnybara bränslen och eldrift. Vi organiserar också stadens bilar i pooler.

Göteborg satsar på miljöfordon och förnybara bränslen

100 procent av personbilarna och 85 procent av de lätta lastbilarna i Göteborgs Stads flotta ska vara miljöfordon 2020 och så stor andel biogasfordon och elfordon som möjligt. 93 procent av personbilarna och 65 procent av lätta lastbilar var miljöfordon 2017. Idag är ungefär hälften av fordonen biogasdrivna. Vi har också många snåla bensinbilar, hybridbilar och elfordon. En kommunal samverkansgrupp med trafikkontoret, miljöförvaltningen, Renova, Göteborgs Stads Leasing, Business Region Göteborg och Parkeringsbolaget samarbetar kring miljöfordonsfrågorna.

Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon

Eldrift

Staden har en strategi för att stödja utvecklingen av eldrivna fordon. Vi ökar successivt antalet elbilar i vår egen flotta, med ett första mål om att 400 av stadens fordon ska vara 100% eldrivna år 2021 (detta motsvarar knappt 20% av fordonsflottan). Vi bygger ut laddning och stödjer andra aktörer som etablerar laddpunkter. Vi samarbetar med fordonsaktörer, forskare och teknikutvecklare och vi kommer ställa krav på eldrift i offentlig upphandling i takt med att det finns lämpliga fordon tillgängliga på marknaden.

Behovet av att kunna ladda elbil växer nu när fler bilar kommer på marknaden. Det enklaste för privatpersoner som vill kunna köra elbil är att kunna ladda där bilen står uppställd länge, alltså vid hemmaparkeringen och eventuellt vid arbetsplatsen. Ansvaret för att tillhandahålla laddning ligger på den aktör som upplåter parkeringsytan.

Alternativ/komplement till hemmaladdning är så kallad publik laddning. Publik laddning byggs ut kraftigt i Göteborg. I nuläget finns ett tjugotal snabbladdare tillgängliga och närmare 800 publika laddplatser.

Här kan du ladda bilen i Göteborg.

Tunga miljöfordon

Staden vill öka användningen av tunga miljöfordon. Vi ställer exempelvis krav på att många renhållningsfordon och bussar ska vara gasdrivna eller elhybrider. I busskraven samarbetar vi med Västtrafik. Vi testar även fordon som drivs med el, samt HVO-diesel från förnybara råvaror.

Miljözon

I Göteborg finns en miljözon. Tunga fordon som kör i zonen måste uppfylla en miniminivå beträffande avgasrening.

Läs mer om miljözon här

Upphandlingskrav

I många upphandlingar ställer Göteborgs Stad krav på miljöanpassade fordon. Vi utformar kraven efter vilka fordon som används och vilken typ av vara eller tjänst som handlas upp. Ett exempel på krav är att utföraren en viss tid efter avtalsstart ska använda endast miljöbilar bland personbilarna och 50 procent miljöfordon bland lätta lastbilar. När staden handlar upp entreprenader ställer vi miljökrav som är framtagna tillsammans med Stockholm, Malmö och Trafikverket.

Trafikkontorets miljökrav

Vad är miljöfordon

Personbilar

För personbilar fanns en nationell definition av miljöbil i vägtrafikskattelagen till och med 30 juni 2018, där kraven skärptes 1 januari 2013. Göteborgs Stad tillämpar samma krav på miljöbilar som de nationella reglerna i vägtrafikskattelagen, och i avvaktan på en ny miljöbilsdefinition används den senast gällande.

Vissa bilmodeller klarar de äldre kraven för miljöbil, men inte de tuffare krav som infördes 1 jan 2013. Vi bedömer alltid bilar efter de regler som gällde när den först inregistrerades.

Här kan du läsa mer om nuvarande och tidigare regler för miljöbilar

Lätt lastbil

Lätta lastbilar väger maximalt 3,5 ton totalvikt. Från 2013 ingick även lätta lastbilar i den nationella definitionen av miljöbil. Trafikkontoret tillämpar även här samma definition tills vidare, men vi har också ett tillägg som innebär att alla lätta lastbilar med etanol- och biogasdrift betraktas som miljöfordon, även om de inte uppfyllde nationella krav.

Tunga fordon

Lastbilar och bussar över 3,5 ton kallas tunga fordon. För sådana finns ingen nationell definition av miljöfordon. Därför har staden tagit fram en lokal definition tillsammans med Stockholms Stad. Den används bl.a. i upphandlingar.

Definitionerna innehåller inga krav på drivmedelsanvändning. En teknisk definition av miljöfordon kan endast användas för att identifiera fordon med viss teknik. För fordon som kan drivas med flera typer av drivmedel ställer Göteborgs Stad kompletterande drivmedelskrav i interna policyer och upphandlingar.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut

Drivmedel

Definitionerna ovan innehåller inga krav på drivmedelsanvändning. En teknisk definition av miljöfordon kan endast användas för att identifiera fordon med viss teknik. För fordon som kan drivas med flera typer av drivmedel ställer Göteborgs Stad kompletterande drivmedelskrav i interna policyer och upphandlingar.

Vill du veta mer om miljöfordon?

Miljöfordon.se är en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen. Syftet med sidan är att sprida kunskap och produktneutral information om miljöfordon, bränslen och allt annat som har betydelse för den som vill köpa och köra miljöfordon. Sidan drivs genom ett samarbete mellan Stockholms Stad, Göteborgs Stad och Malmö Stad med stöd av Energimyndigheten.

Bilpooler

Göteborgs Stad använder bilpooler till anställdas tjänsteresor. Vi har både kommunala poolbilar och kommersiella bilpooler.

Mer om bilpooler för arbetsgivare

Mer om bilpooler för privatpersoner