Miljöfordon och bilpooler

Här kan du läsa vad Göteborgs Stad och trafikkontoret gör för att öka användningen av miljöanpassade fordon. Vi satsar på miljöfordon, förnybara bränslen och eldrift. Vi organiserar också stadens bilar i pooler.

Göteborg satsar på miljöfordon och förnybara bränslen

Vi har drygt 90 procent miljöfordon i Göteborgs Stads kommunala flotta med personbilar och lätta lastbilar. Målet är att ha minst 95 procent miljöbilar och så stor andel biogasfordon och elfordon som möjligt. Idag är ungefär hälften av fordonen biogasdrivna. Vi har också många snåla bensinbilar, hybridbilar och elfordon. En kommunal samverkansgrupp med trafikkontoret, miljöförvaltningen, Renova, Gatubolaget, Business Region Göteborg och Parkeringsbolaget samarbetar kring miljöfordonsfrågorna.

Broschyr om stadens arbete med miljöanpassade fordon och drivmedel

Eldrift

Staden har en strategi för att stödja utvecklingen av eldrivna fordon. Vi ökar successivt antalet elbilar i vår egen flotta. Vi bygger ut laddning och stödjer andra aktörer som etablerar laddpunkter. Vi samarbetar med fordonsaktörer, forskare och teknikutvecklare och vi kommer ställa krav på eldrift i offentlig upphandling i takt med att det finns lämpliga fordon tillgängliga på marknaden.

Behovet av att kunna ladda elbil växer nu när fler bilar kommer på marknaden. Det viktigaste för privatpersoner som vill kunna köra elbil är att kunna ladda där bilen står uppställ länge, alltså vid hemmaparkeringen och eventuellt vid arbetsplatsen. Ansvaret för att tillhandahålla laddning ligger på den aktör som upplåter parkeringsytan.

Publik snabbladdning byggs ut kraftigt i Göteborg. I slutet av 2016 kommer det finnas ett tjugotal snabbladdare tillgängliga.

Staden kommer inte tillhandahålla laddmöjligheter längs gatumark. Sådan laddning är dyr och svår att arrangera på ett säkert sätt för alla trafikanter. Det skulle också blockera värdefulla ytor som måste kunna användas flexibelt för olika fordonstyper och ändamål. Vi uppmanar den som idag parkerar på gatumark och vill byta till elbil att söka parkering på närliggande tomtmark eller garage där upplåtaren kan erbjuda laddning. Det kommer också finnas goda möjligheter att snabbladda sin bil om man har svårt att normalladda vid hemmaparkeringen.

Här kan du ladda bilen i Göteborg.

Tunga miljöfordon

Staden vill öka användningen av tunga miljöfordon. Vi ställer exempelvis krav på att många renhållningsfordon och bussar ska vara gasdrivna eller elhybrider. I busskraven samarbetar vi med Västtrafik. Vi testar även fordon som drivs med el, samt HVO-diesel från förnybara råvaror.

Miljözon

I Göteborg finns en miljözon. Tunga fordon som kör i zonen måste ha bra avgasrening.

Läs mer om miljözon här

Upphandlingskrav

I många upphandlingar ställer Göteborgs Stad krav på miljöanpassade fordon. Vi utformar kraven efter vilka fordon som används och vilken typ av vara eller tjänst som handlas upp. Ett vanligt krav är att utföraren en viss tid efter avtalsstart ska använda endast miljöbilar bland personbilarna och 50 procent miljöfordon bland lätta lastbilar. När staden handlar upp entreprenader ställer vi miljökrav som är framtagna tillsammans med Stockholm, Malmö och Trafikverket.

Trafikkontorets miljökrav

Vad är miljöfordon

Personbilar

För personbilar finns en nationell definition av miljöbil i vägtrafikskattelagen. Göteborgs Stad tillämpar samma krav på miljöbilar som de nationella reglerna i vägtrafikskattelagen.

Vissa bilmodeller klarar de äldre kraven för miljöbil, men inte de tuffare krav som infördes 1 jan 2013. Vi bedömer alltid bilar efter de regler som gällde när den först inregistrerades.

Lätt lastbil

Lätta lastbilar väger maximalt 3,5 ton totalvikt. Från 2013 ingår även lätta lastbilar i den nationella definitionen av miljöbil. Trafikkontoret tillämpar samma definition. Men vi har också ett tillägg som innebär att alla lätta lastbilar med eldrift och biogasdrift betraktas som miljöfordon även om de inte uppfyller nationella krav.

Tunga fordon

Lastbilar och bussar över 3,5 ton kallas tunga fordon. För sådana finns ingen nationell definition av miljöfordon. Därför har staden tagit fram en lokal definition tillsammans med Stockholms stad. Den används bl.a. i upphandlingar.

90 per cent is not enough

The target is for 95 per cent of vehicles in the city’s fleet of cars, light trucks and light buses to be
clean vehicles. The goal for 100 electric cars in 2015 was reached as early as december 2013.

Read more about clean vehicles

Vad är miljöfordon

Personbilar

För personbilar finns en nationell definition av miljöbil i vägtrafikskattelagen. Kraven skärptes 1 januari 2013. Göteborgs Stad tillämpar samma krav på miljöbilar som de nationella reglerna i vägtrafikskattelagen.

Vissa bilmodeller klarar de äldre kraven för miljöbil, men inte de tuffare krav som infördes 1 jan 2013. Vi bedömer alltid bilar efter de regler som gällde när den först inregistrerades. Om en bil uppfyllde kraven på miljöbil när den inregistrerades så betraktar vi den som miljöbil under hela sin livslängd, även om den inte klarar dagens krav.

Här kan du läsa mer om nuvarande och tidigare regler för miljöbilar

Lätt lastbil

Lätta lastbilar väger maximalt 3,5 ton totalvikt.

Från 2013 ingår även lätta lastbilar i den nationella definitionen av miljöbil som beskrivs ovan under Personbil. Trafikkontoret tillämpar samma definition. Men vi har också ett tillägg som innebär att alla lätta lastbilar med eldrift och biogasdrift betraktas som miljöfordon även om de inte uppfyller nationella krav.

Tunga fordon

Lastbilar och bussar över 3,5 ton kallas tunga fordon. För sådana finns ingen nationell definition av miljöfordon. Därför har staden tagit fram en lokal definition tillsammans med Stockholms Stad. Den används bl.a. i upphandlingar.

Definitionerna innehåller inga krav på drivmedelsanvändning. En teknisk definition av miljöfordon kan endast användas för att identifiera fordon med viss teknik. För fordon som kan drivas med flera typer av drivmedel ställer Göteborgs Stad kompletterande drivmedelskrav i interna policyer och upphandlingar.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut

Bilpooler

Göteborgs Stad använder bilpooler till anställdas tjänsteresor. Vi har både kommunala poolbilar och kommersiella bilpooler.

Mer om bilpooler för arbetsgivare

Mer om bilpooler för privatpersoner