Organisation och ledning på stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och leds av stadsdirektören. Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter och ekonomi.

Ledningsstaben stödjer kommunstyrelsen och stadsdirektörens ledningsprocesser genom att utveckla, tillämpa och följa upp Göteborgs Stads styrmodell, leda och samordna stadens omvärldsbevakning, strategiska planering, kvalitetsarbete och internkontroll.

Område Trygghet och säkerhet ansvarar för att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende säkerhet, samhällsskydd och krisberedskap samt åtgärder mot gängkriminalitet och otillåten påverkan. I området ingår också kommunfullmäktiges representationsverksamhet samt stöd och service internt stadsledningskontoret.

Område kontorsledning ansvarar för stadsledningskontorets interna budgetprocess, redovisning, ekonomiska styrning, inköp samt planering och uppföljning av kontorets verksamhet. I området ingår också kontorets interna HR-enhet och administrativt stöd.

Område Välfärd och utbildning stödjer kommunstyrelsen i dess ledning, styrning och uppföljning/uppsikt av välfärds- och utbildningsområdet. Fokus är på att hela staden ska vara socialt hållbar och att Göteborgs Stads verksamheter bedrivs likvärdigt med hög kvalitet för alla.

Område Stadsutveckling leder och samordnar frågor inom stadsutvecklingsområdet och arbetar för utveckling av ett hållbart Göteborg - socialt, ekonomiskt, och ekologiskt.

Område ekonomi ansvarar för och utvecklar Göteborgs Stad/koncernen Göteborgs ekonomiska planering och resursfördelning på kort och lång sikt, för att bland annat främja god ekonomisk hushållning. Verksamhetsområdet har ett övergripande ansvar för att göra ekonomiska analyser och utvärderingar av koncernen, stadsdels- och facknämndernas ekonomiska ställning och utveckling samt förvaltning av Göteborgs Stads stiftelser.

Område HR stödjer kommunstyrelsen i dess ansvar för Göteborgs Stads personalpolitik.

Område juridik stödjer ledning och samordning av Göteborgs Stad genom att aktivt delta i beredningen av ärenden till kommunstyrelsen, i strategiska dialoger med förvaltningar och bolag, i större projekt och arbetsgrupper, genom råd och stöd som förutom juridiken även innefattar Göteborgs Stads styrdokument samt genom utbildningar i syfte att skapa samsyn i organisationen.

Område kommunikation stödjer kommunstyrelsens ledning och samordning av Göteborgs Stad genom att kommunikativt stödja kommunstyrelsens ledningsprocesser och utveckla Göteborgs Stads gemensamma kommunikation.