Så behandlar stadsbyggnadskontoret personuppgifter

När du kommer i kontakt med stadsbyggnadskontoret vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du kommer i kontakt med stadsbyggnadskontoret vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

När du skickar in en handling till oss

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder med mera.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Med behandling menas varje åtgärd som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Varför hanterar stadsbyggnadskontoret personuppgifter?

Vi är en myndighet och när du ansöker om till exempel bygglov, planändring eller lantmäteriförrättning behöver vi vara säkra på att beslut fattas på en rättssäker grund. Och då behöver vi vissa uppgifter från dig.

Också när du lämnar synpunkter, eller har en annan fråga inom vårt ansvarsområde, är det viktigt att rätt uppgifter registreras så att alla frågor behandlas på ett korrekt sätt. Vissa personuppgifter kan också behöva användas för administration, uppföljning, statistik och kontroll.

Allmän handling

Personuppgifter som du lämnar kommer aldrig att användas av oss i annat syfte än för att hantera den fråga du vänt dig till oss med. Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till oss blir allmänna handlingar och att de till stor del kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen.

Vilka uppgifter har vi och vad gäller om något är felaktigt?

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som stadsbyggnadskontoret behandlar, eller anser du att någon uppgift behöver rättas, raderas eller på annat sätt invända ska du vända dig till oss med en skriftlig begäran. Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor?

Personuppgiftsansvarig för stadsbyggnadskontoret är byggnadsnämnden. Kontaktuppgifterna till byggnadsnämnden är desamma som till stadsbyggnadskontoret.

Vill du komma i kontakt med stadsbyggnadskontorets dataskyddsombud mejlar du till dso@intraservice.goteborg.se. Tala om vilken förvaltning din fråga gäller och ditt namn och telefonnummer om du vill att de kontaktar dig.