Samhällsutvecklingsråd

Samhällsutvecklingsrådet tar vara på erfarenheter från medborgare, föreningslivet, förvaltningar, andra myndigheter och organisationer och använder dem som stöd i samhällsplaneringen och folkhälsoarbetet.

Samhällsutvecklingsrådet skapar förutsättningar för att erfarenheter från medborgare, förvaltningar, myndigheter och organisationer i sydvästra Göteborg tas tillvara. Rådet arbetar särskilt inom områdena stadsutveckling, miljö och hållbarhet, folkhälsa, trygghet, demokrati och medborgardialog.

Rådets representanter

Rådet leds av stadsdelsnämndens ordförande och sammanträder sex gånger per år. Representanter från äldreomsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen adjungeras regelbundet beroende på tema. Andra funktioner, förvaltningar, bolag och organisationer bjuds in vid behov.

Medborgarperspektiv

Medborgarperspektiven lyfts in i rådet utifrån de dialoger som hålls regelbundet med sydvästra Göteborgs invånare och organisationer inom civilsamhället.

Läs mer om dialoger i forum för samverkan och dialog.