Forum för samverkan och dialog

I bestämda forum och dialoger får invånarna och civilsamhällets organisationer möjlighet att påverka sitt stadsområde och göra sina röster hörda i frågor som rör hälsa, trygghet, stadsplanering, demokrati och mänskliga rättigheter.

Socialnämnden Sydväst ska skapa förutsättningar till delaktighet och inflytande för stadsområdets invånare. För det har nämnden beslutat om dialoger och forum där invånarna och civilsamhälles organisationer kan samtala med politiker och tjänstepersoner.

Demokratidag

Demokratidagen är ett forum för dialog där unga, tjänstepersoner och politiker möts under en dag för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Det är ungdomar själva som planerar dagen. Demokratidagen ha tidigare genomförs inom västra Göteborgs område, men har nu utvidgats till att omfatta hela sydvästra Göteborg. Demokratidagen bygger på ungdomars engagemang i frågor som rör demokrati och samhälle och är genom det viktig för ungdomars inflytande.  Demokratidagen anordnas engång per år på våren.

Läs mer om Demokratidagen

Föreningskonferens

I den årligt återkommande föreningskonferens deltar politiker och civilsamhället och fokus ligger på inflytandet och delaktighet. Genom samverkan med civilsamhället och näringslivet blir arbetet för att uppnå jämlikare livsvillkor mer
kraftfullt. Framgångsfaktorer har varit dialog, dela makt, involvera mångfald och våga testa samarbeten och nya konstellationer.

Dialoger i samband med att nämnden sammanträder

I de tidigare stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västar Göteborg kunde du som medborgarna delta på nämndens öppna förmöten. Socialnämnden Sydväst har ännu inte beslutat om den nya nämndens förmöten ska vara öppna, men eventuellt kommer dialoger anordnas i samband med att socialnämnden Sydväst sammanträder. På nämndens öppna förmöten kommer du i sådana fall även ha möjlighet att träffa dina lokala politiker och komma med tankar och synpunkter kring ett ärende eller en fråga som berör dig som medborgare.

Mer information om dialogerna kommer att finnas här när beslutet har fattats.

Dialoger med invånare efter behov

Utöver dialoger som sker på Föreningskonferensen och Demokratidagen kommer det finnas möjlighet till dialoger med invånarnas när rådet bedömer att det behövs.