Brottsförebyggande råd

Brottsförebyggande rådet arbetar med trygghetsskapande och långsiktigt brottsförebyggande åtgärder, bland annat genom att samordna inriktningar och prioriteringar av åtgärder som ska motverka brott och öka tryggheten och säkerheten.

Brottsförebyggande rådet i sydväst är en del av en central överenskommelsen mellan Göteborg stad och Polisen där olika lokalpolisområden och stadsområden ska samverka kring Trygg-I modellen. 

Läs mer om Trygg-i arbetet i sydvästra Göteborg

Det här gör Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet i sydvästra Göteborg arbetar med trygghetsskapande och långsiktigt brottsförebyggande åtgärder som ska motverka brott och öka tryggheten, säkerheten och den totala kunskapen.

Brottsförebyggande rådets uppgift är att följa den lokala utvecklingen och bidra till:

  • samverkan mellan parterna i rådet
  • samordning av inriktningar och prioriteringar av åtgärder för att långsiktigt
    motverka brott och främja trygghet och säkerhet
  • kunskapshöjning och omvärldsbevakning
  • informationsutbyte mellan deltagarna

Rådets deltagare

Brottsförebyggande rådet träffas två till tre gånger per år. Fyra politiker från socialnämnden Sydväst är fasta representanter i rådet och från förvaltningen kommer stadsdelsdirektören, avdelningschefer och trygghetssamordnaren att finnas med. Även polisen kommer ha fasta representanter i rådet.

Utöver de fasta representanterna kommer utbildningschefer från grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen att bjudas in vid varje tillfälle. Representanter från äldreomsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen adjungeras regelbundet beroende på tema. Andra funktioner, förvaltningar, bolag och organisationer bjuds in vid behov.