Så behandlar socialförvaltningen Nordost personuppgifter

Socialförvaltningen Nordost är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker i förvaltningen. Det innebär att Socialnämnden Nordost har ansvar för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgift

En personuppgift är all typ av information som avser en identifierad eller identifierbar person. Det kan vara till exempel personnamn, personnummer, adress eller bild- eller ljudupptagningar av en person.
Behandling av personuppgifter

Begreppet behandling av personuppgifter omfattar all hantering som kan ske med personuppgifter, till exempel att samla in uppgifterna, läsa, lagra, gallra, sprida, kopiera eller arkivera dem.

Allmänna handlingar

Förvaltningen omfattas av reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att meddelanden som skickas till förvaltningen vanligen blir allmänna handlingar. Förvaltningen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan komma att innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Lagringsperiod för personuppgifterna

De personuppgifter förvaltningen samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och förvaltningens skyldigheter enligt lag. Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.
Ta kontakt med personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan, om du har frågor kring hur lång tid just dina personuppgifter lagras.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personal som arbetar i eller är uppdragstagare för förvaltningen, som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
I de fall utlämnande av handlingar med personuppgifter sker ska en sekretessprövning göras.
Nämnden lämnar ibland personuppgifter till andra myndigheter och organisationer och hämtar också i vissa fall in personuppgifter. Vilka uppgifter som lämnas respektive inte lämnas ut sker enligt den uppgiftsskyldighet som finns i olika lagar.

Tredje land

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. Om sådan delning förekommer så ska nämnden tydligt informera den registrerade inom ramen för nyttjandet av tjänsten i fråga.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste det enligt dataskyddsförordningen finnas en rättslig grund för behandlingen. De rättsliga grunder som främst är aktuella för förvaltningen är rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, avtal eller samtycke.

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Den rättsliga förpliktelsen ska åligga förvaltningen och följa av EU-rätt eller svensk rätt.

Behandling av personuppgifter är också tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgiften ska vara fastställd i EU-rätt eller svensk rätt, vilket innebär att den måste följa av det regelverk som gäller för förvaltningens verksamhet. Behandlingen av personuppgifter som är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra sin verksamhet sker med stöd av denna rättsliga grund.

Behandling av personuppgifter kan vidare ske som ett led i myndighetsutövning. Myndighetsutövningen måste vara fastställd i enlighet med EU-rätt eller svensk rätt.

Personuppgifter kan behandlas med stöd av ett avtal. För att behandla personuppgifter krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Personuppgifter kan också behandlas med stöd av den registrerades samtycke. Samtycke att någon godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne ska vara tydligt och specifikt utformat och ges frivilligt.

Såhär behandlar förvaltningen dina personuppgifter vid ansökan om, samt utförande av

Insats

Förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende om du har lämnat in en ansökan om något, som exempelvis insatser från socialtjänst eller äldreomsorg. Den rättsliga grunden för behandlingen är som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.

Uppgifter från någon annan

I de flesta fall lämnar du själv dina personuppgifter till förvaltningen, men ibland kan personuppgifter inkomma från någon annan än dig. Förvaltningen kan få in personuppgifter från andra myndigheter, om du har samtyckt till att uppgifterna hämtas in. Förvaltningen kan också få personuppgifter i samband med en anmälan om oro. Vid en anmälan om oro används personuppgifterna för att avgöra om en utredning ska inledas samt för en eventuell utredning.

Ta kontakt med personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan, om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inkommit.

Såhär behandlar förvaltningen dina personuppgifter vid ansökan om jobb

Förvaltningen behandlar dina personuppgifter om du skickar in en jobbansökan till förvaltningen. Behandlingen för att tillsätta tjänsten sker som ett led i att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Såhär behandlar förvaltningen dina personuppgifter vid förfrågningar eller synpunkter

Förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig då du ställt en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Såhär behandlar förvaltningen dina personuppgifter vid deltagande i kultur- och fritidsverksamhet

Förvaltningen behandlar personuppgifter för de barn som deltar i kulturskola eller i fritidsverksamhet samt för barnets vårdnadshavare, i syfte att kunna handlägga ansökan samt kunna kommunicera med parterna. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Såhär behandlar förvaltningen dina personuppgifter vid ansökan av föreningsbidrag

Förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende om du har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag, i syfte att kunna fatta beslut i enlighet med uppsatta riktlinjer för föreningsbidrag. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Såhär behandlar förvaltningen dina personuppgifter vid lån av böcker, ljud- och filmupptagningar

När du skaffar ett bibliotekskort på något av stadens bibliotek registreras ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Utöver de personuppgifter du själv lämnat, inhämtar förvaltningen uppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa dina uppgifter.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna tillhandahålla de tjänster som ligger inom bibliotekens åtaganden gentemot dig såsom utlån av media, användning av bibliotekens digitala tjänster, kopiering, trådlöst nätverk, bokning av datorer och appen ”Biblioteket”. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker i enlighet med det avtal du tecknar i samband med att du skaffar ett bibliotekskort.

Dina rättigheter som registrerad

När dina personuppgifter behandlas av förvaltningen har du som registrerad flera rättigheter. Du kan

  • begära tillgång till dina personuppgifter, det vill säga få ett så kallat registerutdrag,
  • begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter,
  • invända mot behandling av dina personuppgifter,
  • begära dataportabilitet och
  • när som helst återkalla eventuellt samtycke.

Frågor eller klagomål

Frågor om personuppgiftsbehandling

Kontakta personuppgiftsansvarig om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen eller vill använda dig av någon av dina rättigheter som registrerad (se ovan).

Övriga frågor och klagomål

Om du har övriga frågor kring hanteringen av dina personuppgifter eller är missnöjd med hanteringen, kan du vända dig antingen till personuppgiftsansvarig eller till förvaltningens dataskyddsombud.

Klagomål till Datainspektionen

Om du anser att förvaltningen behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du också klaga på förvaltningens hantering av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen Nordost är personuppgiftsansvarig.

Socialförvaltningen Nordost

E-post: socialnordost@socialnordost.goteborg.se

Postadress: Box 47 107, 402 58 Göteborg
Besöksadress: Förstamajgatan 2A, 402 58 Göteborg

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Johan Borre
E-post: dso@intraservice.goteborg.se
Ange vilken stadsdelsförvaltning ditt ärende gäller vid kontakt med dataskyddsombudet.