Social resursnämnd

Här hittar du politikerna i social resursnämnd.

Social resursnämnd ska stödja stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar och samordna vissa gemensamma verksamheter för staden inom det sociala området. Nämnden har även flera samordningsuppdrag genom särskilda beslut av kommunfullmäktige.

Social resursnämnd sammanträder vid nedanstående tillfällen. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Social resursnämnd har två utskott: Tillståndsutskottet och Individutskottet. Social resursnämnds Tillståndsutskott beslutar i frågor som rör bland annat serveringstillstånd. Social resursnämnds Individutskott beslutar i frågor som rör till exempel nyanlända och Socialjourens individärenden. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Här kan du söka efter social resursnämnds handlingar och protokoll.

Här hittar du förvaltningens budgethandlingar och årsrapporter.