Social resursnämnds uppdrag

Social resursnämnd ska stödja stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar och samordna vissa gemensamma verksamheter för staden inom det sociala området. Nämnden har även flera samordningsuppdrag genom särskilda beslut av kommunfullmäktige.

Du kan läsa mer om Social resursnämnds uppdrag i Reglementet för Social resursnämnd

I Social resursnämnd sitter 15 politiker; nio ledamöter och sex ersättare, som utses av Göteborgs kommunfullmäktige.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och beslutar i frågor som rör verksamhetens mål och inriktning, samt om budget och andra frågor av övergripande karaktär.

Social resursnämnds sammanträdestider

Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Är du intresserad av vilka frågor som tas upp i nämnden kan du läsa föredragningslistor, protokoll och alla handlingar här på webbplatsen. Mötena är inte öppna för allmänheten.

Sök beslut och protokoll

Kontakta din politiker

Har du frågor eller synpunkter på de politiska besluten kan du ringa, skicka brev eller e-post till politikerna: Social resursnämnds politiker

Utskott för tillstånds-, och individärenden

Social resursnämnd har två utskott: Tillståndsutskottet och Individutskottet. Social resursnämnds Tillståndsutskott beslutar i frågor som rör bland annat serveringstillstånd. Social resursnämnds Individutskott beslutar i frågor som rör till exempel nyanlända och Socialjourens individärenden. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden: Politiker i Social resursnämnds utskott och mötestider