Organisation och ledning i social resursförvaltning

Förvaltningsledningen

På huvudkontoret Gårdavägen 2 finns förvaltningsledningen som består av cheferna för verksamhetsområdena och den övergripande staben:


Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör
E-post: michael.ivarson@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 06


Anna-Lena Johnson
HR-chef
E-post: anna-lena.johnson@socialresurs.goteborg.se 
Telefon: 031-367 90 11


Ulrika Lundgren
Ekonomichef
E-post: ulrika.m.lundgren@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 35


Marika Augustsson
Tf chef Verksamhetsstöd
E-post: marika.augustsson@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-368 80 02

Verksamhetsområde Boende 

Verksamhetsområdet erbjuder boende för personer som inte kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Orsaker till det kan vara missbruk eller psykosociala problem. Motivation och stöd är viktiga delar i arbetet liksom att jobba för ökad integrering och minskad isolering för målgrupperna.

I verksamhetsområde Boende ingår: akutboenden, långsiktiga stöd- och habiliteringsboenden, motivationsboenden, tränings- och referensboenden, familjeboenden samt Bostad först. Verksamhetsområdet har också boenden för ungdomar, kvinnor samt äldre med missbruk. Här ingår även Huldas hus (aktivitetshus för hemlösa kvinnor).

Vi har 30 boenden med cirka 1 200 platser och vi arbetar även uppsökande med människor som är hemlösa.Anna Holmqvist
Verksamhetschef Boende
E-post: anna.holmqvist@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 07 

Verksamhetsområde Stöd till familjer och individer

Våra verksamheter erbjuder stöd till personer inom områdena missbruk och beroende, ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj och relation, våld i nära relationer, prostitution samt brottsutsatthet. Våra specialistverksamheter stöttar människor när livet är extra tufft, ofta med samtalsbehandling som metod. Vi bidrar dels med direkt stöd till målgrupperna, dels med kompetensstöd till andra verksamheter och medarbetare utifrån våra uppdrag.

I Stöd till familjer och individer ingår: Enheten för alkohol-, spel- och drogproblem, Familjerättsbyrån, Kris- och relationsenheten, Mini-Maria, Ungdomsenheten fält och Ungdomsenheten stöd.

Kerstin Nordin
Tf Verksamhetschef Stöd till familjer och individer
E-post: kerstin.nordin@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 91 19

Verksamhetsområde Funktionsstöd

Verksamhetsområdet Funktionsstöd skapar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor i samhällslivet. Vi erbjuder korttidsvistelse, daglig verksamhet, meningsfull sysselsättning, kultur och friskvård. Vi ger stöd och vägledning till dig med funktionsnedsättning och till dina närstående. I vårt uppdrag ingår kompetensutveckling till dig som jobbar med dessa frågor i staden.

I Funktionsstöd ingår: Aktivitetshus, Allégården, Boutredningsenheten, Dalheimers hus, Eldorado, Förvaltarenheten, Klippankooperativen, Korttidshem, Lägerverksamhet, Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning, Syninstruktörer och Teckenspråksforum.  


Ingela Johansson
Verksamhetschef Funktionsstöd
E-post: ingela.johansson@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 91 05

Verksamhetsområde Integration och socialjour

Verksamhetsområdet Integration ger nyanlända ett första stöd i att bli orienterade och komma in i det svenska samhället. Exempel på insatser vi ansvarar för är boende för ensamkommande barn, kurser om hur det svenska samhället fungerar och kontakt med flyktingguider. Vi hanterar också försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

I Integration ingår: Boende för ensamkommande barn och unga, Etableringsenheten, Flyktingadministration, Integrationscentrum med samhällsorientering, flyktingguide/språkvän och cirkulär migration.

I verksamhetsområdet ingår även Socialjouren, som ansvarar för akuta sociala insatser på kvällar och helger när stadsdelarnas och kranskommunernas socialkontor är stängda.


Helene Holmström
Verksamhetschef Integration och socialjour
E-post: helene.holmstrom@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-368 80 50

Verksamhetsområde Social utveckling

Vi stärker medarbetare i förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad genom kunskapsunderlag, utbildning, konsultation, processtöd och utredningar för att stödja arbetet för ett socialt hållbart samhälle. Vi vänder oss också till organisationer inom civilsamhället för att stärka deras delaktighet i stadens utveckling för en mer jämlik stad.

I Social utveckling ingår:

 • Drogförebyggande samordning alkohol, narkotika, dopning och tobak (Kunskapskällar’n)
 • Våld i nära relationer (Dialoga)
 • Samordning hedersrelaterat våld och förtryck
 • Samordning trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
 • Samordning våldsbejakande extremism
 • Gängkriminalitet unga
 • Brottsutsatthet
 • Jämlik stad, social hållbarhet
 • Barns behov i centrum (BBIC)
 • Samverkan civilsamhället
 • Organisationsstöd för social hållbarhet (Stöd till social ekonomi)
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)


Ritva Gonzalez
Verksamhetschef Social utveckling
E-post: ritva.gonzalez@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 99 71

Organisationsstruktur:


Vill du se hela Social resursförvaltnings organisation med samtliga enheter och chefer, kan du läsa det i dokumentet: Social resursförvaltnings organisation