Park- och naturförvaltningens policyer och riktlinjer

Här hittar du ett urval av de policyer och riktlinjer som park- och naturnämnden eller förvaltningen fastställt för verksamheten.

Grönstrategi (länk till webbsida med mer information)

Göteborgs Stads Friluftsprogram 2018-2025 (beslutat av kommunfullmäktige)

Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg (länk till webbsida med information om Göteborgs Stads stadsmiljöpolicy)

Parker och naturområden. Handbok för ett varierat växt- och djurliv