Park- och naturförvaltningens miljö- och kvalitetsarbete

Park- och naturförvaltningen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Det innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och ständiga förbättringar för att minska förvaltningens miljöbelastning. Park- och naturförvaltningen har också en egen verksamhetspolicy som beskriver förvaltningens kvalitets- och miljöarbete.

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas är det verktyg som Göteborgs Stads verksamheter rekommenderas att använda för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamheternas miljöbelastning.

Park- och naturförvaltningens verksamhetspolicy

Park- och naturförvaltningens verksamhetspolicy utgår från Miljöpolicy för Göteborgs stad och Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad. Verksamhetspolicyn beskriver förvaltningens syn på kvalitets- och miljöarbete och innehåller åtaganden om att minska miljöpåverkan och att skapa hög kundnöjdhet.

Med ett målmedvetet kvalitets- och miljöarbete är park- och naturförvaltningen med och utvecklar staden för alla göteborgare. Det gör vi genom att:

  • ha en verksamhet som kännetecknas av effektivitet, kompetens, engagemang och nyfikenhet
  • leverera våra tjänster i avtalad tid och med avtalad kvalitet
  • vara lyhörda och tillmötesgående i kontakter med allmänheten och samarbetspartners
  • aktivt och kontinuerligt arbeta med förbättringar
  • driva verksamheten i enlighet med gällande lagar och krav
  • verka för en god arbetsmiljö för alla medarbetare
  • hushålla med resurser såsom energi, råvaror och material, vilket även inkluderar krav på våra leverantörer
  • utföra tjänster, bland annat med maskiner och fordon, på ett sätt som innebär så liten negativ miljöpåverkan som möjligt
  • värna den biologiska mångfalden i våra mark- och vattenområden

Park- och naturförvaltningen kännetecknas i hela sin verksamhet av omtanke om människa och miljö och verkar för att bevara och utveckla de sociala och ekologiska värdena genom planering, investering och skötsel i stadens offentliga rum.