Så behandlar park- och naturförvaltningen personuppgifter

På den här sidan kan du läsa park- och naturförvaltningens integritetspolicy. Den beskriver på ett övergripande sätt hur vi behandlar dina personuppgifter. Park- och naturförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (också kallad GDPR) och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen

Park- och naturförvaltningen är en kommunal förvaltning vilket innebär att meddelanden som skickas till oss i regel anses vara allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling, oavsett för vilket ändamål som personuppgiften ursprungligen registrerades. Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen, har park- och naturförvaltningen ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut. Det finns också särskilda regler för hur länge allmänna handlingar ska sparas.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person. Det betyder att om det av informationen direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, e-postadresser och fotografier. Ljudupptagningar som behandlas i dator kan också vara personuppgifter, även om inga namn nämns.

Med behandling av en personuppgift menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, gallra, arkivera eller skriva ut personuppgifterna. Park- och naturförvaltningen behandlar ofta personuppgifter när de skickats in med synpunkter, klagomål och förslag, eftersom uppgifterna då registreras som allmänna handlingar och sparas på förvaltningen.

Personuppgiftsansvar

Det är park- och naturnämnden som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Om du har frågor som rör park- och naturförvaltningens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till det dataskyddsombud som är utsett att företräda park- och naturförvaltningen. Du når dataskyddsombudet på e-postadressen dso@intraservice.goteborg.se. Skriv i e-postmeddelandet vilken förvaltning e-postmeddelandet gäller.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som behandlas är oftast namn och kontaktuppgifter till enskilda som vänt sig till park- och naturförvaltningen. Om ärendet i grunden avser en organisation av något slag och en kontaktperson har utsetts för organisationen behandlas namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen.

I handlingar och meddelanden som skickas in till park- och naturförvaltningen förekommer också ibland andra typer av personuppgifter än kontaktuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter om hälsa eller bilder som sickas in i samband med synpunkter eller försäkringsärenden. Dessa uppgifter hanteras endast genom att handlingen läggs in i det aktuella ärendet. Uppgifterna registreras inte särskilt och de görs inte sökbara.

Så här behandlar park- och naturförvaltningen personuppgifter vid synpunkter, önskemål och felanmälan

Park- och naturförvaltningen tar emot synpunkter, önskemål och felanmälningar gällande stadsmiljön. Förvaltningen behandlar då personuppgifter som skickats in av den registrerade själv, exempelvis namn och kontaktuppgifter. Rättslig grund för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Så här behandlar park- och naturförvaltningen personuppgifter vid avtal gällande exempelvis arrende, skötsel och städning

Du som är registrerad kan ha ett avtal med park- och naturförvaltningen som gäller exempelvis vinterväghållning och städning, arrende eller skötsel av mark. Förvaltningen behandlar då den registrerades kontaktuppgifter som den registrerade lämnat till förvaltningen. Rättslig grund för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts.

Så här behandlar park- och naturförvaltningen personuppgifter till anställdas anhöriga

Park- och naturförvaltningen behandlar personuppgifter för att kunna ta kontakt med anhörig vid en akut händelse som drabbar en anställd. Personuppgifterna är frivilliga att lämna för anställda i förvaltningen. De personuppgifterna som behandlas är namn och kontaktuppgifter. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Hantering av känsliga personuppgifter som kommer in till park- och naturförvaltningen

Ibland skickas känsliga personuppgifter in till park- och naturförvaltningen. Vanligtvis kan det handla om att information om hälsa eller bilder skickas in i samband med att skadeståndsanspråk, synpunkter eller felanmälningar skickas in till förvaltningen. Dessa uppgifter behandlas för att ärendet (till exempel skadeståndsanspråket eller synpunkten) ska kunna handläggas. De känsliga uppgifterna hanteras endast genom att handlingen läggs in i det aktuella ärendet. Uppgifterna i den inkomna handlingen registreras inte särskilt och görs inte sökbara. Rättslig grund för behandlingen av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personal på park- och naturförvaltningen som handlägger ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Vem eller vilka det är, beror på vilken typ av ärende det gäller.

Park- och naturförvaltningen kan också komma att dela dina personuppgifter med personal inom Göteborgs Stad för att handlägga ditt ärende, till exempel kundtjänsthandläggare och IT-personal. Vi delar också uppgifter i försäkringsärenden med Göteborgs Stads försäkringsbolag Göta Lejon (samt det försäkringsbolag som Göta Lejon upphandlat) som bedömer dessa ärenden.

Park- och naturförvaltningen använder sig också av media-kanaler inom sociala medier (Facebook och Instagram) där du bland annat kan få information om förvaltningens verksamhet och skriva kommentarer. Personuppgifter som du lämnar i dessa kanaler överförs till tredjeland (USA). Facebook och Instagram använder standardkontrakt som är godkända utifrån EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå om särskilda länder för dataöverföring. Detta innebär att det är en laglig tredjelandsöverföring.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Uppgifterna hanteras sedan enligt regler som gäller för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Eftersom personuppgifter som kommer in till park- och naturförvaltningen i regel blir allmänna handlingar får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Du kan kontakta förvaltningens dataskyddsombudet för mer information: dso@intraservice.goteborg.se

Det här har du rätt till

Registerutdrag och rätt till rättelse

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig och få en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller kompletteras. Om du vill begära ett registerutdrag eller åberopa andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen ska du kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter, telefonnummer 031-365 00 00, eller e-post goteborg@goteborg.se

Rätt att göra invändningar

När park- och naturförvaltningen behandlar personuppgifter har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om park- och naturförvaltningen inte kan visa att det finns tvingande eller berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste park- och naturförvaltningen upphöra med behandlingen. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det finns ett lagstadgat krav på lagring.

Dataportabilitet

Om park- och naturförvaltningen behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot en behandling, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa park- och naturförvaltningen från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra förvaltningen från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att park- och naturförvaltningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har park- och naturförvaltningen ingen möjlighet att radera uppgifterna. Om du till exempel har lämnat en synpunkt blir den en allmän handling som inte kan raderas när som helst utan park- och naturförvaltningen följer då regler om hur länge synpunkten ska sparas innan den kan gallras.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter

Om du anser park- och naturförvaltningen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.se

Om du vill begära ett registerutdrag eller åberopa andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter, telefonnummer 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteorg.se.

Om du som registrerad hos park- och naturförvaltningen har frågor som rör förvaltningens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till förvaltningens dataskyddsombud eller direkt till park- och naturförvaltningen.

Dataskyddsombud
E-post: dso@intraservice.goteborg.se
(Skriv i e-postmeddelandet att det rör park- och naturförvaltningen)

Park- och naturförvaltningen
E-post: parkonatur@ponf.goteborg.se
Postadress: Park- och naturförvaltningen, Box 177, 401 10 Göteborg
Besöksadress: Slussgatan 1, 411 06 Göteborg (Trädgårdsföreningen)