Budget och årsrapport för park- och naturnämnden

Varje år beslutar politikerna i park- och naturnämnden om budget. I budgeten står vilka mål och uppdrag som park- och naturförvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Budget

Med utgångspunkt i förvaltningens grunduppdrag, lagar och olika styrdokument samt kommunfullmäktiges budget tar förvaltningen fram ett förslag till budget. Nämnden fattar sedan ett beslut om budget, utifrån förvaltningens förslag. I budgeten står vilka mål och uppdrag som förvaltningen ska arbeta med under det aktuella året och hur pengarna ska fördelas.

I december 2019 antog park- och naturnämnden förvaltningens förslag till budget för 2020, tillsammans med ett yrkande som lagts till budget-dokumentet.

Budget 2020

Budget 2019


Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den beskrivs bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt de har kommit i det arbetet.

Årsrapport 2018