Budget och årsrapport för park- och naturnämnden

Varje år beslutar politikerna i park- och naturnämnden om budget. I budgeten står vilka mål och uppdrag som park- och naturförvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Budget 

Med utgångspunkt i förvaltningens grunduppdrag, lagar och olika styrdokument samt kommunfullmäktiges budget tar förvaltningen fram ett förslag till budget. Nämnden fattar sedan ett beslut om budget, utifrån förvaltningens förslag. I budgeten står övergripande vilka mål och uppdrag som förvaltningen ska arbeta med under det aktuella året och hur pengarna ska fördelas.

Efter att nämnden tagit beslut om budget tar förvaltningen fram ett förslag till verksamhetsplan för det aktuella året. Verksamhetsplanen innehåller beskrivningar av hur förvaltningen konkret kommer arbeta vidare med mål, uppdrag samt grunduppdraget.


Budget 2021

Budget 2020


Årsrapport 

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den beskrivs bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt de har kommit i det arbetet. 

Årsrapport 2019