Organisation och ledning i park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen har cirka 580 anställda, varav knappt 200 är anställda inom avdelningen arbetsmarknad med någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förvaltningen består av avdelningarna offentliga utemiljöer, stadsutveckling, skötsel och anläggning samt arbetsmarknad. Utöver det har förvaltningen även en central administration som stöd åt ledning och verksamheter.


Organisationsschema för park- och naturförvaltningens avdelningar och enheter

Organisation

Offentliga utemiljöer

Förvaltar och utvecklar befintliga och nya stads-, park- och naturmiljöer. Det är bland annat parkområden, lekplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, skulpturer, naturområden, friluftsbad samt sjöar och vattendrag. Även Slottsskogens och Trädgårdsföreningens verksamheter samt markupplåtelser, samordning och planering av evenemang ingår i verksamhetsområdet.

Stadsutveckling

Avdelningen bevakar och deltar i Göteborgs stadsplanering och stadenövergripande uppdrag.  Koordinerar, planerar och utvecklar befintliga och nya stads-, park- och naturmiljöer. Projektleder och genomför förvaltningens uppdrag inom såväl övergripande exploateringsprojekt, som förvaltningens egna investerings- och underhållsarbeten.

Stadsträdgårdsmästare

Göteborgs stadsträdgårdsmästare bevakar de gröna frågorna i stadsplaneringen samt leder och samordnar en stor del av förvaltningens strategiska och långsiktiga arbete med stadens parker, planteringar och andra mötesplatser.

Skötsel och anläggning

Utför arbeten på uppdrag, från vår egen förvaltning och andra kommunala förvaltningar. Det handlar bland annat om renhållning och vinterväghållning av gator, torg, parker och inre vattenvägar. Verksamheten sköter även grönytor, fontäner samt lek- och livräddningsutrustning. Avdelningen ansvarar dessutom för administration av avtalskunder, uppdatering av kartverk och entreprenörsadministration inom sitt ansvarsområde.

Anläggningsverksamheten bygger och underhåller vägar, spår, broar, torg, trafikplatser samt parker, lekplatser, gång- och cykelbanor. I uppdraget ingår även reglering av vattennivåer i Mölndalsån, verkstadsarbeten, utsmyckningar och vägregleringar i samband med evenemang och arbeten runtom i staden samt ett ansvar för förvaltningens bygg- och anläggningsmaskiner.

Arbetsmarknad

På uppdrag av förvaltningen arbetsmarknad- och vuxenutbildning utför avdelningen olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Inom lagverksamheten finns idag arbetsmarknadsåtgärderna OSA (offentligt skyddat arbete) och introduktionsanställningar.

Centrala stödfunktioner

Ansvarar för att styra, stötta, utveckla och samordna förvaltningens arbete i de frågor som de ansvarar för, bland annat ekonomi, IT och inköp, personalfrågor, ledarskap och medarbetarskap, nämndfrågor och ärendehantering samt kommunikationsfrågor, internkontroll, kvalitets- och miljöarbete samt säkerhetsfrågor. Oftast arbetar stödfunktionerna gentemot förvaltningens ledning och chefer men de kan även ge stöd gentemot medarbetare i vissa frågor.

Ledning och kontaktuppgifter

Förvaltningsdirektör

Linda Nygren
Telefon: 031-365 57 07
E-post: linda.nygren@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål maila parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Offentliga utemiljöer

Avdelningschef Jenny Olsson
Telefon: 031-365 58 92
E-post: jenny.olsson@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål maila parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Stadsutveckling

Avdelningschef Jakob Andreasson
Telefon: 031-365 58 11
E-post: jakob.andreasson@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål maila parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Stadsträdgårdsmästare

Johan Rehngren
Telefon: 031-365 57 97
E-post: johan.rehngren@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål maila parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Skötsel och anläggning (renhållning, vinterväghållning, grönskötsel, anläggning)

Avdelningschef Morgan Davidsson
Telefon: 031-365 57 30
E-post: morgan.davidsson@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål maila parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Arbetsmarknad

Avdelningschef Ann Skärberg
Telefon: 031-365 57 94
E-post: ann.skarberg@ponf.goteborg.se
Vid synpunkter eller klagomål maila parkonatur@ponf.goteborg.se eller ring 031-365 00 00

Ekonomi och administration

Avdelningschef Johan Karlsson
Telefon: 031-365 57 67
E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se

HR- och kommunikation

Maria Wernstål
Telefon: 031-365 57 57
E-post: maria.wernstal@ponf.goteborg.se

Verksamhetsstyrning

Avdelningschef Cecilia Kollback
Telefon: 031-365 58 60
E-post: cecilia.kollback@ponf.goteborg.se