Tillsyn över miljöfarliga verksamheter

Miljöförvaltningen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i Göteborg följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa.

Tillsynsarbetet omfattar många olika typer av verksamheter, som till exempel småbåtshamnar, bilverkstäder, energianläggningar, fastighetsägare, sanering av förorenad mark och större infrastrukturprojekt.

Vi gör tillsynsbesök bland annat för att kontrollera hur företag arbetar med egenkontrollen och hur de följer eventuella villkor i tillstånd de fått. Om vi beslutar att ställa krav på att ett företag ska göra åtgärder eller om vi fått klagomål som gäller ett företag gör vi tillsynsbesök för att följa upp det.

I vårt arbete med tillsyn ingår också att ha aktuella register över miljöstörande verksamheter, att förbereda inför besök samt göra efterarbete. Exempel på efterarbete kan vara att skriva inspektionsprotokoll eller fatta beslut om vi hittar brister i verksamheten. Vi granskar även olika dokument som miljörapporter från verksamheter som är tillståndspliktiga, miljötekniska markundersökningar och andra utredningar.

Avgifter för miljötillsyn

För tillsynsarbetet tar vi ut en avgift, antingen som en årlig tillsynsavgift eller som en timavgift utifrån hur mycket tid vi har lagt ner.

Den årliga avgiften utgår från en grundtillsyn. Detta innebär att om det exempelvis krävs extra tillsyn beroende på brister i verksamheten eller att vi får klagomål på verksamheten tar vi även ut en timavgift för detta.

Det kostar inget att klaga

Däremot kostar det inget att vända sig till miljöförvaltningen med ett klagomål eller en fråga. Det är den som har orsakat störningen som får stå för kostnaden för tillsynen.

Mer information finns på sidan Avgifter för miljötillsyn. Där kan du också läsa om hur du gör för att överklaga miljöförvaltningens beslut om avgift.