Miljöstrategiskt arbete

Miljöförvaltningen har i uppdrag att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete. I uppdraget ingår att vi ska övervaka och rapportera miljötillståndet och föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet.

Miljöprogrammet - en handlingsplan för att nå miljömålen

Miljöförvaltningen ansvarar för att följa upp stadens tolv miljömål och att leda arbetet med miljöprogrammet; stadens handlingsplan med åtgärder som ska hjälpa staden att nå miljömålen.

Planer för kemikalier, klimat och energi

Miljöförvaltningen ansvarar även för arbetet med kemikalieplan, åtgärdsprogram mot buller, klimatstrategiskt program, och energieffektiviseringsstrategi (pdf) för Göteborg, samt för uppföljning av borgmästaravtalet. Kemikalieplanen innehåller åtgärder för att nå stadens miljömål om en giftfri miljö. Åtgärdsprogrammet mot buller innehåller åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem. Klimatstrategiska programmet innehåller strategier för att nå stadens långsiktiga klimatmål. Energieffektiviseringsstrategin handlar om hur stadens egna verksamheter kan energieffektiviseras till 2020. Borgmästaravtalet är ett frivilligt åtagande där Göteborgs stad har lovat att nå längre än EUs mål att senast år 2020 minska koldioxidutsläppen med 20 %.