Miljöstrategiskt arbete

Miljöförvaltningen har i uppdrag att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete. I uppdraget ingår att vi ska övervaka och rapportera miljötillståndet och föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet.

Miljöprogrammet - en handlingsplan för att nå miljömålen

Miljöförvaltningen ansvarar för att följa upp stadens tolv miljömål och att leda arbetet med miljöprogrammet; stadens handlingsplan med åtgärder som ska hjälpa staden att nå miljömålen. Miljöförvaltningen ansvarar också för att ta fram stadens nya miljö- och klimatprogram samt för att ta fram ett nytt gemensamt miljöledningssystem för Göteborgs Stad.

Göteborgs tolv miljömål

Göteborgs Stads miljöprogram och handlingsplan

Nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Planer för kemikalier, klimat och energi

Miljöförvaltningen ansvarar även för arbetet med kemikalieplan, åtgärdsprogram mot buller, klimatstrategiskt program, och energieffektiviseringsstrategi för Göteborg, samt för uppföljning av borgmästaravtalet.

  • Kemikalieplanen innehåller åtgärder för att nå stadens miljömål om en giftfri miljö.
  • Åtgärdsprogrammet mot buller innehåller åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem. 
  • Klimatstrategiska programmet innehåller strategier för att nå stadens långsiktiga klimatmål.
  • Energieffektiviseringsstrategin handlar om hur stadens egna verksamheter kan energieffektiviseras till 2020. Den kommer att ersättas av en energiplan som tas fram under 2020 och 2021 och går på remiss under 2021.
  • Borgmästaravtalet är ett frivilligt åtagande där Göteborgs Stad har lovat att nå längre än EU:s mål att senast år 2020 minska koldioxidutsläppen med 20 procent.