Miljöförvaltningens medverkan i samhällsplaneringen

Göteborg ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. Miljöförvaltningen bidrar med sakkunskap i det arbetet.

Göteborgarna har rätt till en ren, hälsosam och välmående miljö, idag och i framtiden. Nya hus som byggs ska vara sunda, säkra och energieffektiva. Det ska finnas tillgång till parker och naturområden nära bostadsområdena och det ska vara möjligt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla istället för att ta bilen. Ljudmiljöer vid bostäder, parker, förskolor och skolor ska vara goda. Värdefulla naturmiljöer och hotade arter ska skyddas.

Miljöförvaltningen bevakar miljöfrågorna i den fysiska planeringen i Göteborg genom att granska bygglovsansökningar, nya detaljplaner och infrastrukturärenden. Dessutom deltar vi i stadens arbete med att bilda nya kommunala naturreservat.

Arbetet med planfrågor sker huvudsakligen inom avdelningen för stadsmiljö.

Arbetet med att planera och utveckla Göteborg sker i samverkan mellan berörda förvaltningar i staden. Miljöförvaltningen har medverkat i att ta fram flera gemensamma riktlinjer för hur staden ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Exempel på det är: