Tillsyn över bostadsmiljö och offentliga lokaler

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn över bostadsmiljö och offentliga lokaler, som till exempel förskolor, samlingslokaler och idrottsanläggningar.

Vi övervakar att fastighetsägare till flerfamiljshus arbetar med så kallad egenkontroll för att se till att det inte uppstår problem och störningar för dem som bor i husen. När det inte fungerar tar vi hand om klagomålen och ställer krav på att fastighetsägaren ser till att lösa problemen.

Läs mer om vad fastighetsägaren behöver göra på sidan Egenkontroll för fastighetsägare

I vårt tillsynsarbete ingår även frågor som rör närmiljön kring själva boendet, som nedskräpning, buller och enskilda avlopp.

Avgifter för tillsynen

För tillsynen tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften varierar beroende på typ av verksamhet och vilka risker som verksamheten utgör för hälsa eller miljön. Avgiften ska täcka förvaltningens arbete med tillsynen.

Taxan innebär att den som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig får betala antingen en årlig tillsynsavgift eller en timavgift. Ju högre tillsynsbehovet anses vara, desto högre är avgiften.

Däremot kostar det inget att vända sig till miljöförvaltningen med ett klagomål eller en fråga.

Läs mer på sidan Avgifter för miljötillsyn

De instrument som miljöförvaltningen använder i tillsynen hyr eller lånar vi inte ut. Fastighetsägaren får istället anlita konsulter för att göra utredningar i samband med exempelvis bostadsklagomål.