Miljöövervakning

Hur mår miljön i Göteborg? Det försöker vi på miljöförvaltningen svara på genom vår miljöövervakning. Vi har uppdraget att följa och kartlägga miljöutvecklingen i kommunen. Det gör vi genom mätningar och undersökningar inom områdena natur, buller och luft.

Är du intresserad av resultatet av våra undersökningar, gå till sidan miljöförvaltningens rapporter.

Natur

Vi kartlägger var olika naturvärden i kommunen finns och vad som påverkar dem. Det handlar om inventering av hotade arter och naturtyper, både i havet, på land och i sjöar och vattendrag. Vi gör också återkommande undersökningar, till exempel av fjärilar, bottenlevande djur i vattendrag, förekomst av metaller i vattendrag och TBT i havssediment. Läs mer på följande sidor:

Buller

I en storstad som Göteborg kommer den största delen av bullret från trafiken. Vi arbetar med att kartlägga bullret på olika platser i kommunen och att föreslå åtgärder för att minska bullret. Läs mer på sidan buller och ljud.

Luft

Vi övervakar luftkvaliteten i Göteborg genom kontinuerliga mätningar och beräkningar. Information om luftkvaliteten i Göteborg presenteras med färska uppgifter för varje timme och en prognos för de närmaste timmarna. Läs mer om vår luftövervakning på sidan Så övervakas luften.

Miljömålsuppföljning - om miljötillståndet

Vi följer upp Göteborgs tolv miljömål årligen och ger en samlad beskrivning av hur miljön i Göteborg mår. Miljöförvaltningens miljöövervakning används som underlag i denna uppföljning.