Miljöförvaltningens verksamheter

Miljöförvaltningen har i uppdrag att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete. I uppdraget ingår att vi ska övervaka och rapportera miljötillståndet och föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet.

I Göteborg är det miljöförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna.

Göteborg ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. Det är ett viktigt mål i stadens budget.

Miljöförvaltningen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i Göteborg följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa. För arbetet med tillsyn över miljöfarliga verksamheter tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Hur mår miljön i Göteborg? Det försöker vi på miljöförvaltningen svara på genom vår miljöövervakning. Vi har uppdraget att följa och kartlägga miljöutvecklingen i kommunen. Det gör vi genom mätningar och undersökningar inom områdena natur, buller och luft.

Miljöförvaltningen deltar i en rad internationella samarbetsprojekt, ofta tillsammans med andra aktörer i Göteborgs Stad.