Miljöförvaltningens verksamheter

Miljöförvaltningen har i uppdrag att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete. I uppdraget ingår att vi ska övervaka och rapportera miljötillståndet och föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet.

I Göteborg är det miljöförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna.

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn över bostadsmiljö och offentliga lokaler, som till exempel förskolor, samlingslokaler och idrottsanläggningar.

Göteborg ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. Miljöförvaltningen bidrar med sakkunskap i det arbetet.

Miljöförvaltningen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i Göteborg följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa. För arbetet med tillsyn över miljöfarliga verksamheter tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Hur mår miljön i Göteborg? Det försöker vi på miljöförvaltningen svara på genom vår miljöövervakning. Vi har uppdraget att följa och kartlägga miljöutvecklingen i kommunen. Det gör vi genom mätningar och undersökningar inom områdena natur, buller och luft.

Göteborgs energi- och klimatrådgivning vänder sig till hushåll, företag och organisationer i Göteborg, Partille och Öckerö. Din energianvändning påverkar både miljön och den egna ekonomin. Våra val och förutsättningar är olika men alla kan göra något för att bli mer energieffektiva och minska sin energianvändning.

Miljöförvaltningen deltar i en rad internationella nätverk och samarbetsprojekt, ofta tillsammans med andra aktörer i Göteborgs Stad.

Miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningssystem som är anpassat för små och medelstora verksamheter.