Lokalförvaltningens olika fastigheter

Lokalförvaltningen förvaltar omkring 1 500 anläggningar med en sammanlagd yta om 2,2 miljoner kvadratmeter. Den allra största delen av beståndet utgörs av skolor, förskolor och boenden för dig som är äldre eller i behov av särskilt stöd.

Förvaltningens fastighetsbestånd

Förskolor, grundskolor och boenden med särskild service (BmSS) är relativt jämnt fördelade över kommunen. Gymnasieskolans lokaler är främst lokaliserade centralt i Göteborg, medan äldreboendena till viss del är koncentrerade till några stadsdelar.

Äldreboenden och boenden med särskild service kräver fastighetsservice dygnet runt, medan övrigt fastighetsbestånd används dagtid under vardagar. Ett femtiotal skolor används för övernattningsverksamhet under helger och lov. Den största delen av vårt fastighetsbestånd utgörs av skolor och förskolor, men i beståndet finns också boenden och övriga anläggningar.

Till övriga anläggningar räknas bland annat kontor, fritidsgårdar, parkstugor och kulturhus. Exempel på sådana anläggningar är Dalheimers Hus, Frölunda Kulturhus och Lillhagsparken. 

Skolor och förskolor

De flesta anläggningarna är ursprungligen byggda före 1980, och över 100 000 kvadratmeter är äldre än 100 år. Det senare innebär att det finns anläggningar som har kulturhistoriska värden och ska bevaras.

Många av skolorna har god arkitektur eller är viktiga i sin omgivning. Många skolor finns också nämnda i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, ett program för bevarande”. 

Äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning

Lokalförvaltningen förvaltar boenden och verksamhetslokaler för äldre i Göteborgs Stad. Vi förvaltar dessutom bostäder med särskild service och lokaler för verksamheter som riktas till personer med funktionsnedsättning.

Boenden för äldre

Boenden för personer med funktionsnedsättning

Övriga fastigheter

Lokalförvaltningen förvaltar även alternativboenden som boendeverksamheten vid Göteborgs Stad har verksamhetsansvar för. Vi har förvaltnings- och utvecklingsansvar för Lillhagsparken, där bland annat förvaltningens eget huvudkontor ligger, och där utvecklingen nu innebär bostäder i flerbostadshus och radhus samt förskola med åtta avdelningar.

Alternativboende

Lillhagsparken