Kulturstrategiskt arbete

Göteborgs Stads kulturstrategiska arbete innebär att öka tillgängligheten till kultur, skapa goda villkor för konsten och göra livsmiljön attraktiv, samt främja delaktighet, interkulturell dialog och eget skapande. Genom rätt inriktning och goda modeller för samverkan kan konst och kultur även långsiktigt ta plats i ett växande Göteborg.

Om Göteborgs kulturstrategiska arbete

Det kulturstrategiska arbetet utgår från Göteborgs Stads kulturprogram. Kulturprogrammet stödjer stadens förvaltningar, bolag och kultursektorn i arbetet med att utveckla staden som växer och förändras.

De kulturstrategiska målen utgår från tre områden – konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering:

  • Konstpolitik: skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna
  • Kulturpolitik: främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva konst och kultur
  • Kulturplanering: skapa en attraktiv livsmiljö i staden

Göteborgs kulturstrategiska arbete organiseras av kulturförvaltningen. Med kunskap och strategier för konst och kultur är kulturförvaltningen en resurs för hela Göteborgs Stad. Genom att skapa förutsättningar för konst och kultur ges möjligheter för ett gott liv.

Arbetssättet är processbaserat och sker gentemot hela staden. Det betyder att metoder, strategier och modeller tas fram i bred samverkan med de som ska vara med och bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen.