Göteborgs Stads kulturprogram

Göteborgs kommunfullmäktige antog 2013 ett nytt kulturprogram för Göteborgs Stad. Kulturprogrammet har som syfte att ange en färdriktning för hur kommunfullmäktiges ambition att Göteborg ska bli en ledande kultur- och evenemangsstad ska uppnås. Det är ett viktigt styrande dokument i stadens kulturstrategiska arbete.

Göteborgs Stads kulturprogram

Det kulturstrategiska arbetet ska ge stadens förvaltningar och bolag strategier och metoder för att samarbeta kring kulturprogrammets innehåll. De övergripande målen är att öka tillgängligheten till kultur, skapa goda villkor för konsten och skapa en attraktiv livsmiljö i staden, samt främja delaktighet, interkulturell dialog och eget skapande.

Här kan du läsa Göteborgs Stads kulturprogram.

Kulturprogrammets åtgärder

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen flera kulturstrategiska uppdrag. Här kan du läsa om vilka åtgärder utifrån Kulturprogrammet förvaltningen ska ta fram och arbeta med. 

Område konstpolitik

Konstpolitiken innebär att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. Stadens konstpolitik ska:

  • Hävda konstens integritet, oberoende och egenvärde
  • Främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet

Åtgärd 1: Hållbara ersättningar till konstnärer engagerade av Göteborgs Stad

Åtgärd 2: Se över kommunala fastighetsägares direktiv i relation till kulturprogrammet samt öka tillgången till stadens lokaler.

Åtgärd 3: Genomlysningar av de olika konstområdena

Genomlysning samtidskonst, se Kulturnämndens möte 2017-09-26.

Åtgärd 4: Kommunicera Kulturstaden Göteborg

Område kulturpolitik

Kulturpolitik innebär att främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva konst och kultur.

Åtgärd: Genomföra en GIS-kartläggning av barn och ungas aktiviteter

Åtgärd: Utarbeta en barn‐ och ungdomskulturplan för Göteborg Stad kopplad till Hela staden socialt hållbar

Område kulturplanering

Inom område kulturplanering ryms åtgärder för att skapa en attraktiv livsmiljö i staden. Stadens kulturplanering ska:

  • Tydliggöra stadens karaktär och historia.
  • Skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling.
  • Öka göteborgarens möjlighet till inflytande över den fysiska miljön.

Åtgärd 1: Utarbeta Göteborgs Kulturplaneringsstrategi

Åtgärd 2: Utveckla Kulturkonsekvensanalys KKA och samordna metoder för interkulturell dialog och medborgardelaktighet