Enheten för krav och bidrag

Enheten för krav och bidrag arbetar med att hantera vårdavgifter, förmedla bidrag och stoppa underhållsstöd till barn under 18 år som är placerade enligt SoL, LVU och LSS.

I uppdraget ligger också att utreda föräldrarnas ekonomi och göra en bedömning av om de klarar av att betala vårdavgifter. Utifrån utredningen fattar stadsdelsförvaltningen beslut om vårdavgift ska tas ut eller inte.

Som förälder är du skyldig att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för vården av ditt barn. Det gäller även barn och ungdomar som vårdas enligt LVU. Du ska betala enligt nedan:

  • Högst belopp till och med 11 år är 1 673 kronor per förälder och per barn.
  • Högst belopp mellan 11-15 år är 1 823 kronor per förälder och per barn.
  • Högst belopp över 15 år (till 18) är 2 223 kronor per förälder och per barn.

Den stadsdelsförvaltning som har placerat ditt barn kan besluta att du som förälder inte ska betala vårdavgift, till exempel på grund av arbetslöshet, föräldraledighet eller studier. Om du har en årsinkomst under 120 000 kronor, eller försörjningsstöd tas inte heller någon avgift ut. Stadsdelsförvaltningen kan även besluta att sänka avgiften om det finns särskilda skäl, till exempel om ditt barn är hemma två helger per månad eller du har andra kostnader för barnet.

Beslutet om vårdavgift som stadsdelsförvaltningen fattar kan inte överklagas. Anser du att beslutet har fattats på felaktiga grunder kan du vända dig till Förvaltningsrätten i Göteborg och begära en så kallad laglighetsprövning.