Strategi för utveckling av bad och simhallar i Göteborg

Idrotts- och föreningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag för hur Göteborgs simhallar ska utvecklas i framtiden. Det är ett underlag för politiska beslut om både befintliga och nya simhallar, var i staden de ska ligga och vilken aktör som ska ansvara för dem. Här kan du läsa mer.

Vilka beslut är tagna?

 • Kommunfullmäktiges fattar beslut 19 mars 2020 i enlighet med förslag från kommunstyrelsen enligt yrkande från V, M, L, MP och C om att byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad där Gullbergsvass är huvudalternativet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2020.

 • Idrotts- och föreningsnämnden fattar 25 februari 2020 beslut om att förordar att den nya simhallen i Kortedala placeras på nuvarande tomt för Isdala ishall.

 • Kommunfullmäktiges fattar 13 november 2019 beslut om investeringsbudget för idrotts- och föreningsnämnden 2020-2023. I denna ingår flera satsningar på bad- och simhallar i enlighet med badutredningens förslag samt idrotts- och föreningsnämndens nominering från februari 2019.

 • 5 februari 2019 beslutade byggnadsnämnden att gå vidare med planerna på ny simhall i Askim som ska ersätta den befintliga simhallen. Bedömningen är att den nya simhallen bäst byggs på grusplan strax söder om nuvarande Askims simhall.

 • Idrotts- och föreningsnämnden förordade vid sitt sammanträde den 11 december 2018 att den nya simhallen i Kortedala/Bergsjön placeras vid Kortedalavallen.

 • Kommunstyrelsen tar 23 maj 2018 beslut i enlighet med ett yrkande från (S), (M), (L) och (KD) att det nuvarande Valhallabadet ska ersättas med ett nytt centralbad. Inriktningen ska vara en sådan anläggning som beskrivs i badutredningen och placering norr om Valhallagatan, i nära anslutning till de nya arenorna. Nuvarande anläggning ska inte avvecklas förrän det nya badet står klart. I det fortsatta arbetet med ett nytt centralbad är det viktigt att undersöka möjligheterna till att bevara de arkitektoniska värdena från Valhallabadet. Frågan hanteras inom ramen för projektet ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”, som leds av stadsledningskontoret.

 • 15 mars 2017 beslutade kommunstyrelsen hur förslagen i strategin ska hanteras framöver: Lokalsekretariatet fick i uppdrag att titta närmare på var ett nytt centralbad kan placeras medan övriga förslag hanteras i den ordinarie budgetprocessen. Beslut om konkreta satsningar kommer politikerna att fatta i de kommande årens budgetprocesser.

 • Kommunfullmäktige fattar beslut den 10 september att ge Idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att i samverkan med Älvstranden AB och Byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut i mars där Gullbergsvass är huvudalternativet. Underlaget ska omfatta förutsättningar och strategier för projektets genomförande, en specificering av ekonomi och volymer, en riskbedömning och en nyttoanalys. Underlag och förstudie ska innebära en förbättrad totalekonomi. Den fortsatta utredningen ska särskilt pröva exploatering av mark som ej behövs då utomhusbadet utgår.

  Kommunfullmäktige ger också Idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att omhänderta Göteborgs framtida behov av utomhusbad i kommande års budgetunderlag.


I dag: Slitna simhallar och trångt i bassängerna

Idag finns det tio kommunala simhallar i Göteborg, som drivs av tre olika aktörer. Många av simhallarna byggdes på 1970-talet och är nu slitna, vilket även många besökare anmärkt på i undersökningar. De har dessutom höga driftskostnader och går sönder. Samtidigt växer staden och det behövs redan idag fler simbassänger. Det är trångt i simhallarna och svårt för föreningar och simskolor att få bassängtider.

Politiskt uppdrag att ta fram förslag för framtidens simhallar

Idrotts- och föreningsnämnden fick i juni 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och presentera ett förslag på hur de kommunala simhallarna ska utvecklas. Utredningen är ett underlag för politiska beslut om både befintliga och nya simhallar, vilken inriktning de ska ha, var i staden de ska ligga och vilken aktör som ska ansvara för dem.

Förslaget tar hänsyn till aspekter som simkunnighet, folkhälsa, avstånd till baden, föreningslivets behov, turistnäringen, demografiska utmaningar samt simskolestrategin och övriga politiska uppdrag.

I framtiden: Renoverade, utbyggda och nya simhallar?

Förslaget är att befintliga simhallar renoveras, vissa av dem byggs ut med fler bassänger och att nya simhallar byggs. Om hela förslaget blir verklighet handlar det om en fördubbling av bassängkapaciteten i Göteborg under de kommande 20 åren.

Målet är att så många göteborgare som möjligt ska ha ett rimligt avstånd till en simhall. Däremot behöver inte alla simhallar vara lika stora eller se exakt likadana ut. Enligt förslaget bör det finnas tre typer av simhallar i Göteborg:

 • En större simhall, kallad centralbad, i centrala stan
 • En simhall, kallad områdesbad, i vardera region (Hisingen, Nordost och Väster)
 • Områdesbaden kompletteras med en eller flera mindre simhallar, kallade lokalbad

Alla simhallar ska drivas av idrotts- och föreningsförvaltningen.

Du kan läsa mer om simhallstyperna på sidan Frågor och svar, som du hittar en länk till nedan.

Frågor och svar om framtidens simhallar i Göteborg

Dessa simhallar bör renoveras och byggas ut:

 • Lundbybadet renoveras och byggs ut med fler bassänger och får fler ytor för simundervisning och barnfamiljer.
 • Frölundabadet totalrenoveras och får en till undervisningsbassäng.

Dessa simhallar bör ersättas:

 • Askims simhall ersätts med ny likvärdig simhall i samma område.
 • Valhallabadet ersätts med ny, större simhall i centrala stan. Simhallen ska kunna användas för att arrangera större nationella simtävlingar, motsvarande SM-nivå.

Dessa simhallar bör renoveras:

 • Kärra simhall renoveras för att hålla fram till ungefär år 2030, då den bör ersättas med en ny simhall i samma område. 
 • Hammarbadet renoveras för att hålla i ytterligare 20–25 år. Renoveringen är genomförd och anläggningen återinvigdes 2019.
 • Lilla Amundön, Styrsö simhall, Angered Arena och Dalheimers hus rustas upp enligt tidigare planering, för att fortsätta fungera på ett bra sätt de närmsta åren.

Här bör nya simhallar byggas:

 • Kortedala/Bergsjön
 • Torslanda/Björlanda
 • Majorna-Linné
 • Troligen finns det behov även av en fjärde, ny anläggning längre fram i tiden.

Frågor och svar om förslaget

Här hittar du svar på vanliga frågor om förslaget på strategi för Göteborgs simhallar

Utredningen i sin helhet

Här hittar du utredningen i sin helhet (Handling 6 - Sammantagen strategi för badhus).