Frågor och svar om framtidens simhallar i Göteborg

Här hittar du svar på vanliga frågor om förslaget på strategi för Göteborgs bad- och simanläggningar.

Vilka beslut är tagna?

  • 15 mars 2017 beslutade kommunstyrelsen hur förslagen i strategin ska hanteras framöver: Lokalsekretariatet fick i uppdrag att titta närmare på var ett nytt centralbad kan placeras medan övriga förslag hanteras i den ordinarie budgetprocessen. Beslut om konkreta satsningar kommer politikerna att fatta i de kommande årens budgetprocesser.
  • Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2018, i enlighet med ett yrkande från (S), (M), (L) och (KD) att det nuvarande Valhallabadet ska ersättas med ett nytt centralbad. Inriktningen ska vara en sådan anläggning som beskrivs i badutredningen och dess placering blir norr om Valhallagatan, i nära anslutning till de nya arenorna. Nuvarande anläggning ska inte börja avvecklas förrän det nya centralbadet står klart. I det fortsatta arbetet med ett nytt centralbad är det viktigt att undersöka möjligheterna till att bevara de arkitektoniska värdena från Valhallabadet. Frågan hanteras inom ramen för projektet ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”, som leds av stadsledningskontoret.
  • Idrotts- och föreningsnämnden förordade vid sitt sammanträde den 11 december 2018 att den nya simhallen i Kortedala/Bergsjön placeras vid Kortedalavallen.
  • 5 februari 2019 beslutade byggnadsnämnden att gå vidare med planerna på en ny simhall i Askim som ersätter den befintliga simhallen. Under 2019 kommer stadsbyggnadskontoret inleda arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Bedömningen är att den nya simhallen bäst byggs på grusplan strax söder om nuvarande Askims simhall. 

Vilka typer av simhallar ska finnas i Göteborg?

Målet är att så många göteborgare som möjligt ska ha ett rimligt avstånd till en simhall. Däremot behöver inte alla simhallar vara lika stora eller se exakt likadana ut. Enligt förslaget bör det finnas tre typer av simhallar i Göteborg: centralbad, områdesbad och lokalbad.

  • Ett lokalbad bör ha minst en 25-metersbassäng och en undervisnings-/varmbassäng med höj- och sänkbar botten.
  • Ett områdesbad ska ha minst en 25-metersbassäng, två undervisningsbassänger och en familjedel.
  • Ett centralbad ska ha minst två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger och minst 2 000 läktarplatser. I centralbadet ska man kunna arrangera SM-tävlingar.

Varför behöver nya simhallar byggas?

Redan idag är det trångt i simhallarna och svårt för föreningsliv och simskolor att hitta bassängtider. Samtidigt växer staden och dess befolkning. Det räcker inte med att bygga ut de befintliga simhallarna. Det behövs fler simhallar och i andra delar av staden för att fler göteborgare ska ha ett rimligt avstånd till en simhall. Det är en av anledningarna till att de nya simhallarna föreslås ligga i Kortedala/Bergsjön, Torslanda/Björlanda och Majorna-Linné.

Fler simhallar är också viktigt för att öka simkunnigheten, förbättra folkhälsan och för att föreningslivet ska ha goda möjligheter att utvecklas. I Kortedala/Bergsjön är simkunnigheten låg och folkhälsan sämre än i många andra delar av Göteborg.

Varför ska Valhallabadet och Askims simhall ersättas, kan de inte bara renoveras?

Simhallar har en teknisk livslängd på 30 till 50 år, då börjar renoveringsbehoven bli stora. Det kan handla om problem med reningssystem och ventilation, sådant som inte alltid märks för besökarna men som gör att det är både svårt och dyrt att renovera men också att driva dessa bad. Askims simhall byggdes 1971 och Valhallabadet 1956 och för dessa simhallar är renoveringsbehoven stora. Långsiktigt är det billigare att ersätta simhallarna med nya än att ”lappa och laga” slitna och otidsenliga simhallar som är mer än 40 år gamla.

Valhallabadet uppfyller inte heller det badet är byggt för, nämligen att kunna vara en hemvist för simidrotten i Göteborg och större nationella mästerskap.

Förslaget tar ingen ställning till om det finns anledning att bevara delar av nuvarande Valhallabadet av kulturhistoriska skäl och använda byggnaden för annan verksamhet.

Fyra nya simhallar föreslås. Var ska den fjärde ligga?

I första hand föreslås att tre nya simhallar byggs under 2020-talet; i Kortedala/Bergsjön, Torslanda/Björlanda och Majorna-Linné. Det är de befolkningsmässigt större stadsdelarna som idag inte har någon simhall. På längre sikt behövs ytterligare en ny simhall, men det finns ännu inget förslag på var. Placeringen är beroende av vilka övriga delar av förslaget som genomförs och hur staden fortsätter att utvecklas och bebyggas.

Varför bör alla kommunala simhallar drivas av idrotts- och föreningsförvaltningen?

Det finns många fördelar med att alla kommunala simhallar drivs av en och samma huvudman. Det ökar förutsättningarna för att kunna erbjuda göteborgarna en likvärdig samhällsservice, bland annat med enhetlighet när det gäller priser och entrésystem. Det är dessutom resurseffektivt att samla simhallskompetensen på en aktör.

Idag är det tre aktörer som driver de tio kommunala simhallarna. Valhallabadet drivs av Got Event, varmbassängen i Dalheimers hus drivs av Social resursförvaltning och övriga simhallar drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen.

Idrotts- och föreningsförvaltningen är den förvaltning med störst erfarenhet av att driva simhallar och det ingår i förvaltningens kärnverksamhet.

Vad kommer detta kosta?

Det beror på ambitionsnivån, men om alla utredningens förslag genomförs handlar det om uppskattningsvis 2,5 miljarder kronor under en 20-årsperiod. Merparten av investeringarna går till att rusta upp, bygga ut och ersätta befintliga simhallar, och den resterande delen till att bygga nya.

Vilka har fått vara med och tycka till under utredningsarbetet?

För att få bred kunskap om göteborgarnas simhallsvanor och behov har utredningen gjorts i samråd med flera olika aktörer, bland annat föreningsliv, stadsdelsförvaltningar och de aktörer (både privata och kommunala) som idag äger eller driver Göteborgs simhallar. Dessutom har idrotts- och föreningsförvaltningen genomfört tre undersökningar för att fånga in synpunkter från simhallsbesökare och andra göteborgare.

Vilket blev resultatet från de undersökningar som gjordes bland göteborgare och simhallsbesökare?

Sammanfattningsvis visar undersökningsresultatet att många vill att staden satsar på 50-metersbassänger. Framför allt motionärer önskar detta medan barnfamiljer och yngre besökare gärna vill ha barn- och familjebad eller äventyrsbad.

På frågan ”Var i Göteborg anser du att en eventuell ny sim- och badanläggning bör placeras”? är det många som vill ha en ny simhall i Centrum/centralt, men även Hisingen nämns av många. Många betonar att det är viktigt med bra kommunikationer. Just i webbundersökningen dominerar Torslanda, men då är det också 34 procent av de som svarat på den som bor på Västra Hisingen.

När kan förslagen bli verklighet?

Förslaget är tänkt att fungera som ett underlag för långsiktig planering fram till och med 2035. Vissa delar av förslagen kan bli verklighet inom några år, i andra fall ligger förslagen 20 år fram i tiden. Enligt förslaget bör den första nya simhallen byggas i Kortedala/Bergsjön. Först måste dock politikerna fatta beslut om det är de här satsningarna som ska göras på Göteborgs simhallar. Än så länge är det bara ett förslag.

Jag vill veta mer, hur gör jag?

Här hittar du en sammanfattning av förslaget

Här hittar du förslaget i sin helhet (Handling 6 - Sammantagen strategi för badhus)