Stöd från social resursförvaltning

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld - konsultation på övergripande nivå

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Verksamheten kan konsultera Dialoga i sitt strategiska arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. En konsultation kan utmynna i olika aktiviteter beroende på identifierade behov. Till exempel utbildning för enskilda yrkesgrupper, workshop utifrån samverkansbehov, informationssatsning om anmälningsplikt, etc.

Dialoga kan vara ett stöd i skolans arbete med:

 • Att ta fram en plan för kompetensutveckling om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld för alla medarbetare.
 • Samverkan med olika aktörer.
 • Att upptäcka våldsutsatta barn.
 • Att skapa möjlighet för barn att berätta om sin utsatthet.
 • Att informera barn om deras rättigheter till frihet från våld utifrån Barnkonventionen.
 • Att upptäcka elever som i sina partnerrelationer kan utsätta eller bli utsatt av sin partner.
 • Att utveckla förebyggande insatser.
 • Att utveckla arbetet med att möta föräldrar i hederskontext.
 • Säkerhet och skydd i ärenden som rör hedersrelaterat våld.
 • Att bedöma situationen gällande hedersrelaterat våld på den specifika skolan.

Observera att när det gäller enskilda individärenden ska skolan kontakta socialtjänsten.

Mer information och kontaktupgifter

Dialoga anordnar också föreläsningar och kortutbildningar av engångskaraktär. Håll därför gärna koll på våra hemsidor för att ta del av sådana erbjudanden.

www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga

www.valdinararelationer.se/dialoga

Social resursförvaltning, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Kontaktpersoner

Monica Helander, utvecklingsledare hedersrelaterat våld
Telefon 031-367 98 79
E-post monica.helander@socialresurs.goteborg.se.

Soleyman Ghasemiani, utvecklingsledare hedersrelaterat våld
Telefon 031-367 98 69
E-post soleyman.ghasemiani@socialresurs.goteborg.se.

Kajsa Bogren, utvecklingsledare våld i nära relationer
Telefon 031-367 98 68
E-post kajsa.bogren@socialresurs.goteborg.se.

Maria Söndergaard, utvecklingsledare våld i nära relationer
Telefon 031-367 92 96
E-post maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld - kompetensutveckling

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Utbildning om våld i nära relation och hedersrelaterat våld riktad mot skolan

En utbildning framtagen specifikt för skolan. Vi kommer till er och utbildar hela skolans personal om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utbildningen föregås alltid av ett konsultationsmöte. Utbildningen tar bland annat upp signaler och tecken på våld, oskuldsnormer, våldets konsekvenser och orosanmälan.

Omfattning: en halv till en hel dag.

Basutbildning om våld i nära relationer

En grundutbildning som bland annat tar upp vad våld i nära relation är, konsekvenserna av att uppleva våld och speciellt barns utsatthet för våld. Detta är en öppen utbildning, i Dialogas lokaler, där du får möjlighet att träffa medarbetare ur olika yrkesgrupper, till exempel socialsekreterare.

Omfattning: en och en halv dag.

Unga och våld i partnerrelationer

En utbildning med fokus på ungas utsatthet för våld i sina partnerrelationer. Utbildningen tar upp vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler.
Detta är en öppen utbildning, i Dialogas lokaler, där du får möjlighet att träffa medarbetare ur olika yrkesgrupper, till exempel socialsekreterare och fritidsledare. Riktar sig till dig som möter elever i tonåren.

Omfattning: en halv dag.

Basutbildning om hedersrelaterat våld

En grundutbildning som bland annat tar upp vad hedersrelaterat våld är, varningssignaler, orosanmälan, samverkan och förebyggande arbete.
Detta är en öppen utbildning, i Dialogas lokaler, där du får möjlighet att träffa medarbetare ur olika yrkesgrupper, till exempel socialsekreterare.
Omfattning: två heldagar.

Föreläsning hedersrelaterat våld

Vi erbjuder föreläsningar med olika teman inom hedersrelaterat våld och förtryck:

 • Oskuldskrav och kyskhet
 • Könsstympning
 • Barn – och tvångsäktenskap
 • Pojkar offer och/eller förövare
 • Hbtq och heder
 • Intellektuell funktionsnedsättning och heder

Detta är öppna föreläsningar, i Dialogas lokaler, där du får möjlighet att träffa medarbetare ur olika yrkesgrupper, men det går också att beställa till den egna verksamheten.

Omfattning: en och halv till två timmar.

Kontaktuppgifter

Monica Helander, utvecklingsledare hedersrelaterat våld
Telefon 031-367 98 79
E-post monica.helander@socialresurs.goteborg.se.

Soleyman Ghasemiani, utvecklingsledare hedersrelaterat våld
Telefon 031-367 98 69
E-post soleyman.ghasemiani@socialresurs.goteborg.se.

Kajsa Bogren, utvecklingsledare våld i nära relationer
Telefon 031-367 98 68
E-post kajsa.bogren@socialresurs.goteborg.se.

Maria Söndergaard, utvecklingsledare våld i nära relationer
Telefon 031-367 92 96
E-post maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se.

Arbete med hot och våld på grundskolor i Göteborg - konsultation

Social resursförvaltning har utgått från en metod som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram, Inget att vänta på och anpassat den till skolans förhållanden.

Genom att använda denna metod får en skola grepp om situationen och kan börja arbeta med att få trygghet och studiero. Fokus ligger på att identifiera det egna arbetet och fundera kring förbättringsområden. Genom att använda metoden kan skolan få syn på det arbete som redan görs och sätta ord på det, samt få struktur på vardagen.

En arbetsgrupp utses av skolledningen och träffas vid fyra tillfällen. Därefter har skolan en plan för det förebyggande arbetet mot hot och våld.

Omfattning: 4x2 timmar.

Föreläsning om hot och våld och vad det har för konsekvenser för skolans demokratiska uppdrag och för den enskilda människan kan också ordnas.

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning
Gunnel Falck, utvecklingsledare
Telefon 031 – 367 98 63
E-post gunnel.falck@socialresurs.goteborg.se

Grundläggande kunskap om våld och dess verkningar - kompetensutveckling

En utbildning som tar upp och exemplifierar olika typer av våld. Vi pratar om vad våld har för konsekvenser och hur det påverkar inlärningsförmågan. Vi tar även upp genusperspektivet när det gäller olika typer av våld. Vi pratar om trauma och secondary trauma. Under utbildningen går vi också igenom våldstriangeln och hur vi kan arbeta med basen i våldstriangeln för att motverka alla typer av våld i skolmiljön.

Vi avslutar med övningar att ta med sig tillbaka till klassrummet för att kunna påbörja ett våldsförebyggande arbete tillsammans med kollegor och elever.

Omfattning: En halv dag.

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning
Maria Wallin, utvecklingsledare
Telefon 031–3679158
E-post maria.wallin@socialresurs.goteborg.se

Otillåten påverkan mot myndighetsperson - kunskapsstöd

Stöd till Göteborgs Stads medarbetare i syfte att förebygga hot och våld och otillåten påverkan. Arbetet sker i samverkan med stadens avdelning för Samhällsskydd och beredskap genom HR eller säkerhetsfunktioner i förvaltningar och bolag.

Mer information hittar du här

Göteborgs Stad – Motarbeta otillåten påverkan

Brottsförebyggande rådet – Motverka otillåten påverkan

Sveriges Kommuner och Landsting – Korruption och otillåten påverkan

Kontaktpersoner

Social resursförvaltning
Kojo Ansah-Pewudie, utvecklingsledare
Telefon 031-367 93 96
E-post kojo.ansah-pewudie@socialresurs.goteborg.se

Stadsledningskontoret, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet
Catharina Lindstedt, planeringsledare
Telefon 031-368 01 41
E-post catharina.lindstedt@stadshuset.goteborg.se

Våldsbejakande extremism - kunskapsstöd och konsultation

Social resursförvaltning utbildar och ger konsultationer i frågor som rör våldsbejakande extremism och radikalisering. Vi skräddarsyr uppdragen för olika yrkesgrupper.

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning
Zan Jankowski, utvecklingsledare
Telefon 031-367 99 20
E-post zan.jankowski@goteborg.socialresurs.goteborg.se

Haisam A-Rahman, utvecklingsledare
Telefon 031-367 99 21
E-post haisam.a-rahman@sociaresurs.goteborg.se

Kriminella nätverk - kunskapsstöd och kompetensutveckling

Social resursförvaltning ger föreläsningar och kunskapsstöd i metodutveckling när det gäller arbete för att motverka och minska inflytande från kriminella nätverken i skolmiljön.

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning
Maria Wallin, utvecklingsledare
Telefon 031–3679158
E-post maria.wallin@socialresurs.goteborg.se

Parallella system - kunskapsstöd och kompetensutveckling

Föreläsningar och kunskapsstöd om olika typer av parallella system som till exempel:

 • Traditionella familjebaserade samhällen
 • Radikala religiösa och politiska system
 • Sedvanerätt ex heder som norm och samhällssystem
 • Ekonomiska system.

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning
Maria Wallin, utvecklingsledare
Telefon 031–3679158
E-post maria.wallin@socialresurs.goteborg.se

Klassarbete kring en fråga - processtöd

Genom att använda en deltagarstyrd processledningsmetod som heter OPERA kan en klass få struktur på sina förslag till att få en bättre arbetsmiljö i klassrummet eller en stimulerande rast fri från konflikter och oro.

Processledaren är tydlig med att det ska vara realistiska förslag som inte kostar mycket pengar. Alla som vill får komma till och allas röst ska höras.

Det tar cirka 45 minuter och läraren är med hela tiden. Därefter får klassen ett protokoll med förslagen som läraren arbetar vidare med tillsammans med eleverna.

I metoden ingår vidare ett föräldramöte där föräldrarna också arbetar med samma fråga, på samma sätt som eleverna. Vid detta möte är eleverna med och lyssnar. Sedan jämför vi föräldrarnas svar med elevernas.

Det är viktigt att läraren är beredd på att kunna genomföra några av klassens förslag.

Omfattning: 45 minuters genomgång med läraren för att förklara metoden. 45 minuters genomförande med eleverna. 75 minuters genomförande med föräldrarna.

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning
Gunnel Falck, utvecklingsledare
Telefon 031 – 367 98 63
E-post gunnel.falck@socialresurs.goteborg.se

Brottsförebyggande arbete i skolan- konsultation och kompetensutveckling

Genom att använda Diskrimineringsombudsmannens husmodell och Brottsförebyggande rådets modell om hotspots i skolan, får skolan hjälp med att göra en plan för det främjande och förebyggande arbetet gällande brott i skolan.

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning
Gunnel Falck, utvecklingsledare
Telefon 031 – 367 98 63
E-post gunnel.falck@socialresurs.goteborg.se

Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel (ANDTS) – förebyggande, konsultation

Konsultation som riktar sig till rektor och elevhälsa. Fokus ligger på skolans upplevda nuläge och önskad riktning, samt åtgärder för att förbättra det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Till exempel översyn av rutiner, riktlinjer och nuvarande arbetssätt samt förslag på åtgärder och återkommande uppföljning i skolans systematiska arbete.

Konsultationen kan leda till utbildningsinsatser utifrån skolans behov, se Kompetensutveckling ANDTS. Vid behov får skolan ett långsiktigt stöd i sitt ANDTS-arbete.

Omfattning: Cirka en till en och en halv timme.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
2 kap. 25§ Skollagen (2010:800)

Mer information

Hitta mer information på Kunskapskällarn här.

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning, Kompetenscentrum om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Maria Martini, utvecklingsledare
Telefon 031-367 93 67
E-post maria.martini@socialresurs.goteborg.se

Jessica Andersson, utvecklingsledare
Telefon 031-367 91 56
E-post jessica.andersson@socialresurs.goteborg.se

Eva Lindstrand, utvecklingsledare
Telefon 031-367 93 29
E-post eva.lindstrand@sociaresurs.goteborg.se

Ulla Kungur, utvecklingsledare
Telefon 031-367 93 26
E-post ulla.kungur@socialresurs.goteborg.se

Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel (ANDTS) – förebyggande Dialogcafé, kompetensutveckling

Insatsen inleds med en konsultation med rektor och elevhälsa och följs av utbildning med föreläsning och dialogcafé. Utbildningen vänder sig till hela skolans personal och ger grundkunskaper om skolelevers droganvändning och hur en utvecklar och stärker det förebyggande arbetet.

Insatsen syftar till att skapa samsyn på skolan och ge en grund för kontinuitet i det ANDTS - förebyggande arbetet. Insatsen följs upp med rektor och elevhälsa i ett konsultativt samtal, där dokumentation från dialogcaféet återförs till skolan som ett underlag för nästa steg i arbetet. Vid behov får skolan ett långsiktigt stöd i sitt ANDTS-arbete, med flera och fördjupade insatser.

Utbildningens innehåll:

Vi går igenom statistik från Drogvaneundersökningen om ungas droganvändning på skolan, risk och skyddsfaktorer, preparatkunskap, tecken och konsekvenser kopplat till ANDTS-användning. Samtalen berör förutsättningar för rutiner och riktlinjer inom ANDTS, undervisning till exempel ANDTS på schemat, elevernas medverkan och föräldrar.

Omfattning: Förberedande konsultation ca en timme. Föreläsning och dialogcafé tre timmar. Uppföljningsmöte efter insatsen en timme.

Mer information

Se under rubriken "Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel (ANDTS) – förebyggande, konsultation".

Kontaktuppgifter

Se under rubriken "Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel (ANDTS) – förebyggande, konsultation".

Rökfri skolgård, rökfri skoltid, tobaksfri skoltid, rökfri arbetstid - konsultation

Konsultation som riktar sig till rektor och elevhälsa för att forma strategier kring det tobaksförebyggande arbetet på skolan. Vi diskuterar nuläge, utmaningar och önskat läge samt stöd och uppföljning när det gäller implementering av vald metod/arbetssätt.

Konsultationen kan leda till utbildningsinsatser utifrån skolans behov.

Omfattning: En timme.

Mer information

Se under rubriken "Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel (ANDTS) – förebyggande, konsultation".

Kontaktuppgifter

Se under rubriken "Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel (ANDTS) – förebyggande, konsultation".

Föreläsningar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) efter behov - kompetensutveckling

2019 började Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) att gälla. SRHR-teamet är stadens resurs i frågor som rör SRHR och erbjuder föreläsningar på områden som länkas till detta. Till exempel om hbtq och normer, sex- och samlevnadsundervisning och om hur en gör för att öppna upp för samtal och bemöta frågor om sexualitet.

Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och det är det SRHR handlar om. För att bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa ska uppnås behöver sexuella och reproduktiva rättigheter förverkligas. Det innebär allas rätt att:

 • Respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande.
 • Fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
 • Avgöra om och när en vill vara sexuellt aktiv.
 • Välja sina sexualpartners.
 • Ha säkra och njutbara sexuella upplevelser.
 • Välja om, när och med vem äktenskap ska ingås.
 • Avgöra om, när och hur en vill ha barn och hur många barn en vill ha.
 • Under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld.

Omfattning: 1-3 timmar

Mer information

www.socialutveckling.goteborg.se/srhr

Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan läsas och laddas ner här www.socialutveckling.goteborg.se/plan-for-sexuell-halsa-och-rattigheter-klubbad

En kortversion av planen finns i broschyrform och kan beställas kostnadsfritt via srhr@socialresurs.goteborg.se

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning, SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
E-post srhr@socialresurs.goteborg.se

Skolans ansvarsområden i Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) - konsultation

2019 började Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) att gälla. SRHR-teamet är stadens resurs i frågor som rör SRHR och kan vara behjälpliga med konsultation gällande alla aktiviteter i planen, som berör skolan, med särskilt fokus på aktivitet 2:1. Den aktiviteten lyder: I Göteborgs Stads alla skolformer ska sex- och samlevnadsundervisning bedrivas likvärdigt och normmedvetet, inkluderande och tillgängligt.

Konsultationen genomförs i första hand på förvaltningsnivå, med fokus på det strategiska arbetet att genomföra planen. I vissa fall kan konsultation även riktas till pedagoger.

Omfattning: Efter behov

Mer information

www.socialutveckling.goteborg.se/srhr

Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan läsas och laddas ner här www.socialutveckling.goteborg.se/plan-for-sexuell-halsa-och-rattigheter-klubbad

En kortversion av planen finns i broschyrform och kan beställas kostnadsfritt via srhr@socialresurs.goteborg.se

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning, SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
E-post srhr@socialresurs.goteborg.se.

Vaddå SRHR? Föreläsningsserie

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare i Göteborgs Stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Flera teman är relevanta för skolans verksamheter och personal som möter elever. Information om programpunkter och anmälan finns under www.socialutveckling.goteborg.se/kalendarium/

Omfattning: Föreläsningar om ca 3 h.

Mer information

www.socialutveckling.goteborg.se/kalendarium/

Kontaktuppgifter

Social resursförvaltning, SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
E-post srhr@socialresurs.goteborg.se.

Resursteam heder

Inom Göteborgs socialtjänst finns nu sex resursteam med specialistkunskap inom hedersrelaterat våld. De vänder sig både till utsatta och yrkesverksamma som behöver hjälp och stöd i dessa frågor. Resursteamen erbjuder rådgivning och stöd även i enskilda ärenden.

Kontaktuppgifter

Askim-Frölunda-Högsbo, telefon: 031-366 00 21.

Angered, vakant.

Centralt team (Centrum, Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda), vakant.

Hisingen (Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen), telefon: 031-366 49 59, 031-366 49 02 samt mejl resursteamheder@vastrahisingen.goteborg.se.

Västra Göteborg, telefon: 070-417 95 46, mejl resursteam@vastra.goteborg.se.

Östra Göteborg, telefon: 072-539 63 32.