EU och internationellt arbete

Göteborgs stads skolor har en lång tradition av internationellt arbete som ökat den internationella kompetensen både hos våra elever och personal.

Det internationella arbetet i skolan ska bidra till ökad måluppfyllelse som godkända betyg och att eleverna ska kunna verka och förändra morgondagens samhälle. Det internationella arbetet ska också kopplas till de mål som har bäring på normer och värden och skolans demokratiuppdrag. Det internationella arbetet ska även ingå som en naturlig del i förvaltningens och skolornas systematiska kvalitetsarbete. 

Grundskoleförvaltningen har dessa mål med det internationella arbetet

 • öka möjligheterna för elever och medarbetare att knyta internationella kontakter 
 • öka kvalitén vid den kommunala utbildningen genom nya metoder och arbetssätt 
 • förvaltningens verksamheter/enheter tillvaratar och speglar den internationella kompetens som finns bland elever och medarbetare 
 • vi vill delta i ett större antal internationellt delfinansierade projekt och internationella plattformar för gemensamt lärande och utveckling 
 • vi blir en attraktiv arbetsgivare 
 • personal engageras i kompetensutvecklande insatser för interkulturella/internationella frågor, projektutveckling och språk. 

Övriga stödjande dokument för det internationella arbetet

 • Grundskoleförvaltningens rutin för hantering av ekonomi och diarieföring av EU-projekt  
 • Grundskoleförvaltningens rutin för resa i tjänsten 
 • Grundskoleförvaltningens rutin för resa i tjänsten med elever 
 • Ansökan Resa i tjänsten 
 • Mall för Reserapport 
 • Grundskoleförvaltningens delegationsordning  

Samtliga dokument hittar du under styrande dokument på intranätet.

Internationella projekt där grundskoleförvaltningen är delaktiga i

 • Internordiskt vänortssamarbete.
 • Europeisk volontärtjänst.
 • Eurocities  social inclusion through education.
 • Passage  ESF-projekt som syftar till att hjälpa elever att ta sig genom gymnasiet i samarbete med utbildingsförvaltningen. 
 • Många skolor har egna internationella projekt och samarbeten som de deltar i.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med planeringsledare internationella relationer, Marie Svensson, marie.3.svensson@grundskola.goteborg.se