Kvalitet och utveckling

Kvalitetsrapport

Här hittar du vår förvaltnings kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten är en lägesbedömning och analys av kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget för kvalitetsrapporten bygger bland annat på kvalitetsdialoger med rektorer.

Systematiskt kvalitetsarbete

Här kan du läsa om grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet är en viktig del i arbetet med att förbättra och utveckla elevernas undervisning.

Skolans demokrati- och värdegrundsarbete

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på.

EU och internationellt arbete

Göteborgs stads skolor har en lång tradition av internationellt arbete som ökat den internationella kompetensen både hos våra elever och personal.

Samarbete och samverkan med skolan

Skolan ska samverka med arbetslivet och närsamhället och verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. Samarbeten med externa aktörer kan berika och komplettera skolan, och möjliggör en viktig koppling till omvärlden utanför skolan.