Vattenstatistik

Kretslopp och vatten producerar cirka 174 000 kubikmeter rent vatten per dag. Det är ungefär en halv kubikmeter rent vatten per invånare. Vattnet leds i 1 768 kilometer rör till konsumenterna. Delar man den sammanlagda rörlängden med antalet invånare i Göteborg blir det ungefär fyra meter per person.

Dricksvattenstatistik

Statistik över hushållens dricksvatten

År 2015 2014 2013 2012 2011
Producerad mängd dricksvatten (Mm³) 63,3 62,4 61,3 61,7
Såld mängd dricksvatten (Mm³) 43,2 43,2 43,1 43,4
Andel stängd tid (procent) 25 21 25 26
Avstängningstid (timmar) 2 159 1 857 2 229 2 265
Varav mikrobiologiska orsaker (timmar) 1 974 1 407 1 961 1 207
Kloranvändning (ton) 68,2 65,9 66,5 69,5
Kvalitetsklagomål (antal) 170 86 87 94
-varav missfärgat vatten (antal) 70 46 55 47

Nyckeltal för produktion 2014

Råvatten från Göta älv, Delsjöarna och Rådasjön 71,99 miljoner m³/år

Dricksvattenrening i vattenverken Alelyckan och Lackarebäck:

  • Maximal produktionskapacitet totalt 270 000 m³/dygn
  • Leverans till rörnätet 63,3 miljoner m³ (173 000 m³/dygn)
  • Reservoarer 4 st, total volym 52 000 m³

Ledningsnät 2014

Vattenrörnätet 1 754 km varav 62,5 procent järnrör

  • Vattenpumpstationer 68 st
  • Reservoarer 14 st, total volym 64 150 m³

Råvattentunnlar 11 km

Lednings- och gemensamhetstunnlar 18 km (med ändamål vatten)

Rörnätsläckage 22,7 m³/km och dygn

Reparerade rörbrott huvudledningar 1,5 stycken/10 km och år (totalt 265 st)

Reparerade rörbrott serviser 85 st, 1,8 rörbrott/1000 serviser och år

Vattenmätare 47 893 st

Vattenserviser 47 142 st

Avloppsrörnät 2014

Avloppsrörnät 2 515 km:

Dagvattenledningar 889 km

Spillvattenledningar 1 006 km

Kombinerade ledningar 395 km

Dagvatten tryckledning 1 km

Spillvatten tryckledningar 209 km

Tunnelnät spillvatten 3 km och dagvatten 12 km

Lednings- och gemensamhetstunnlar 6 km (med ändamål avlopp)

(Tunnlar inklusive Gryaabs totalt 127 km)

Avloppspumpstationer 236 st varav spillvatten 232 st och dagvatten 4 st

Avloppsstopp huvudledningar 113 st, 0,8 st/10 km och år

Avloppsstopp serviser 24 st, 0,5 stopp/1000 serviser och år

Avloppsvattenmängd från Göteborgs kommun till Ryaverket: 104,7 Mm³

Varav 39,9 Mm³ spillvatten

Gryaab totalt 133,7 Mm³ exklusive tunnelläckage 3,9 Mm³

Vattenförsäljning 2014

Inom Göteborg 43,5 miljoner m³

Utanför Göteborg 3,4 miljoner m³

Brukningstaxa

Läs mer om avgifter för vatten här.