Lagar och regler som styr Kretslopp och vattens arbete

Här hittar du de lagar och regler som främst styr Kretslopp och vattens arbete med avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vattentjänster.

Miljöbalken

Miljöbalken (SFS 1998:808) började gälla den 1 januari 1999. Den är den första svenska samlingen med miljölagar. I den finns bestämmelser för hur vi ska skapa en hållbar utveckling för oss som lever nu och för de kommande generationerna. Miljöbalken vill visa att vi har ett ansvar för hur vi tar hand om naturen.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. I Göteborg är det förvaltningen Kretslopp och vatten som tar fram dessa, som sedan antas i Kretslopp och vattennämnden och fastställs av kommunfullmäktige. Eftersom invånarna i Göteborgsregionens kommunförbund dagligen rör sig alltmer över kommungränserna, har förbundet tagit fram gemensamma mål för hållbar avfallsutveckling. Föreskrifterna för vatten- och avloppstaxa fastställs också de av kommunfullmäktige.

Avfallsplan för göteborgsregionen

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifterna för avfallshantering gäller i hela Göteborgs Stad, om inte annat anges.

Föreskrifter för VA-taxa 2019

Ändringar om ansvaret för returpapper i avfallsföreskrifterna inför år 2022

Göteborgs Stads avfallsföreskrifter kommer att ändras på grund av beslut från regeringen om att kommunerna får ansvar för att samla in och behandla returpapper från och med 1 januari 2022. 

Förslag till nya avfallsföreskrifter 2021

Den ändrade texten är markerad med blått i dokumentet.

Du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget

Du är välkommen att lämna synpunkter på ändringarna skriftligt senast 31 augusti 2021. Synpunkterna ska märkas med diarienumret 0479/21. Ange ditt namn och adress så att det framgår vem som skickat synpunkterna.

Vi ser gärna att synpunkterna skickas in via e-post till kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Du kan även skicka brev till Kretslopp och vatten, Box 123, 424 23 Angered.

Information om förslaget kan lämnas av Helena Bengtsson, 031-368 27 42.

Efter utställning och remiss ska Kretslopp och vattennämnden besluta om att skicka det reviderade föreskriftsförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickar det sedan vidare för fastställande i kommunfullmäktige. De nya avfallsföreskrifterna förväntas träda i kraft 1 januari 2022 om inte ärendet bordläggs, med undantag av förändringarna för ansvar för bygg- och rivningsavfall som föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

ABVA är bestämmelserna för hur man får använda Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning. De reglerar förhållandet mellan fastighetsägare, med flera, och Göteborgs Stad. Bestämmelserna har tagits fram av tjänstemän på det tidigare Kretsloppskontoret, har antagits i kretsloppsnämnden och fastställts av kommunfullmäktige i Göteborg. 

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (2011:927) är en lag som handlar om hur vi ska ta hand om vårt avfall.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) ska säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, och med hänsyn till skyddet för människors hälsa och för miljön.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som med stöd av Miljöbalken ger ut egna föreskrifter och allmänna råd om hur Naturvårdsverket tycker att lagarna ska tolkas. Föreskrifterna vi på förvaltningen för kretslopp och vatten använder oss av är främst Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfal (lNFS 2004:4).

Lagen om offentlig upphandling

Kretslopp och vattennämnden, som är en kommunal beställarnämnd, måste arbeta efter lagen om offentlig upphandling (2007:1092)när den ska bestämma till exempel vilken entreprenör som ska sköta avfallshanteringen i kommunen.